Formulier D2

Voorwoord formulier D/2

Het OCMW vordert de hospitalisatiekosten en de ambulante kosten terug die werden verstrekt in een zorginstelling (buiten het systeem van MediPrima);

 • Enkel de vormen van maatschappelijke dienstverlening die het OCMW vooraf bekend gemaakt heeft via een aanvaard formulier B2 kunnen geïnd worden. Wanneer formulier B2 niet werd aanvaard, kunnen de kosten waarvan de invordering gevraagd wordt via formulier D2 niet worden terugbetaald aan het OCMW. Formulier B2 moet eerst worden verbeterd.
 • Wanneer een dagligprijs in rekening gebracht wordt, gaat het om een hospitalisatie. In de andere gevallen gaat het enkel om ambulante kosten.
 • Formulier D2 kan enkel worden ingevuld voor de begunstigde waarop het formulier werkelijk betrekking heeft. Het gaat dus om de gehospitaliseerde begunstigde of die ambulante zorgen heeft ontvangen en waarvoor reeds een formulier B2 werd aanvaard. Voor een bijkomende begunstigde moet het suffix worden ingevuld.
 • Een formulier D2 heeft enkel betrekking op slechts een begunstigde, een enkele kalendermaand en een enkel ziekenhuis of zorginstelling.
 • Dit wil zeggen dat de kosten van meerdere hospitalisaties (en/of ambulante zorgen) in eenzelfde ziekenhuis (of zorginstelling) en in eenzelfde kalendermaand moeten worden teruggevorderd met behulp van een enkel formulier D2. Wanneer de hospitalisaties (en/of ambulante zorgen) plaatsvond in meerdere ziekenhuizen (of zorginstellingen) of in meerdere kalendermaanden moeten de kosten worden teruggevorderd met behulp van meerdere formulieren D2. Voor eenzelfde kalendermaand en een begunstigde kunnen er dus meerdere formulieren D2 zijn.

Wanneer jouw centrum voor een persoon de kosten van meerdere hospitalisaties / ambulante zorgen ten laste neemt verstrekt in een zorginstelling tijdens eenzelfde maand in verschillende ziekenhuizen, moeten dus meerdere formulieren D2 worden ingediend.

Wanneer jouw centrum voor een persoon de kosten van meerdere hospitalisaties / ambulante zorgen ten laste neemt verstrekt in een zorginstelling tijdens eenzelfde maand in hetzelfde ziekenhuis, moet dus een enkel formulier D2 worden ingediend.

Wanneer jouw centrum voor een persoon de kosten van meerdere hospitalisaties / ambulante zorgen ten laste neemt verstrekt in een zorginstelling tijdens meerder maanden in verschillende ziekenhuizen of in hetzelfde ziekenhuis, moeten dus meerdere formulieren D2 worden ingediend.

De datum van inwerkingtreding is steeds de startdatum van de hospitalisatie / van de ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling. Het versturen van twee formulieren D2 met dezelfde datum van inwerkingtreding heeft tot gevolg dat het tweede formulier D2 het eerste opheft:  dit wil dus zeggen dat het bedrag vermeld op het eerste formulier D2 niet zal worden terugbetaald; enkel het bedrag van het tweede formulier D2 zal worden terugbetaald. In het uitzonderlijke geval dat deze zorgen op dezelfde dag verstrekt worden in verschillende zorginstellingen mogen de kosten teruggevorderd worden via een enkel formulier D2. In dat geval moet een enkel RIZIV-nummer ingevuld worden in rubriek 21 (zie verder), maar alle facturen (= facturen van de verschillende zorginstellingen!) moeten vermeld worden. De bewijsstukken moeten dus ook samen bewaard worden; bij een eventuele controle moeten zijn allemaal kunnen worden voorgelegd.

In geval van correctie:

 • Het OCMW stuurt een nieuw formulier D2, volledig ingevuld, met de juiste gegevens, dezelfde toekenningsdatum van de steun en hetzelfde dossiernummer als in het te verbeteren formulier D2. Het nieuw ingevoerde formulier zal het andere overschrijven
 • Het nieuwe formulier D2 moet volledig worden ingevuld: de gegevens die niet verbeterd moeten worden zullen opnieuw moeten vermeld worden.

De datum van inwerkingtreding van een formulier D2 (= start van de hospitalisatie of van de ambulante zorgen) moet niet worden verbeterd. Een andere datum van inwerkingtreding betekent dat het om verbeterend formulier D2 gaat.

Opmerking

 • Een formulier D2 heeft steeds betrekking op een enkele kalendermaand. Het gaat om de maand van de hospitalisatie of van de medische en farmaceutische zorgen. Wanneer een hospitalisatie zich uitstrekt over meerdere maanden moet het OCMW de factuur niet opsplitsen. Het volstaat dat de op formulier D2 vermelde bedrag de maand is waarop de hospitalisatie gestart is.
 • Art. 12. – De terugvorderbare kosten zijn [Met uitzondering van de in artikel 9ter voorziene kosten, zijn de terugvorderbare kosten] betaalbaar tegen overlegging van een staat van verschotten die, naargelang van het geval, wordt gestuurd aan de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het onderstandsdomicilie of aan het in artikel 2 bedoeld bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  Op straffe van verval moet die staat bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs verzonden worden binnen twaalf maanden, te rekenen van het einde van het kwartaal tijdens hetwelk de verschotten werden gedaan.

  [ In afwijking van het voorgaande lid gebeurt de verzending van de staat van verschotten aan de minister op elektronische wijze overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels. ]

  [ Voorschotten in mindering op de kosten van de geneeskundige hulp en van de materiële hulp die aan vreemdelingen worden verleend en die krachtens artikel 4, 2°, of van [ artikel 5, § 1, 2°, en § 4, tweede lid ], ten laste komen van de Staat, kunnen worden toegestaan binnen de voorwaarden en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald. ]

  Het OCMW moet formulier D/1 bezorgen binnen een termijn van 12 tot 15 maanden, volgens de begindatum van de toekenningsperiode van de steun, als het de betaling wil ontvangen van de kosten die op het formulier worden vermeld.

  Bijvoorbeeld :

  De kostenstaat van januari 2019 mag doorgestuurd worden tot en met 31/03/2020.

  De kostenstaat van maart 2019 mag doorgestuurd worden tot en met 31/03/2020.

 • Bij hospitalisatie moet gerekend worden vanaf de hospitalisatieperiode en niet vanaf de datum waarop het OCMW de factuur ontvangt of betaalt. Voor de ambulante zorgen gaat het om de datum waarop de zorgen verstrekt worden die in aanmerking wordt genomen.

 

De rubrieken van formulier D2

2. KBO

 • Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

3. Dossiernummer

 • Het gaat om het dossiernummer van de hoofdbegunstigde, zoals dat door het OCMW werd meegedeeld via formulier A.

Wanneer de persoon waarop de zorgen betrekking hebben, niet de hoofdbegunstigde is van het dossier moet zijn suffix worden toegevoegd.

Suffix

 • Het suffix moet bestaan: er moet een formulier A verstuurd zijn en dat moet geldig zijn voor de periode waarop formulier D2 betrekking heeft.

4. Startdatum

De ambulante kosten mogen enkel worden gedekt met formulier D2 van de maand waarin de zorg effectief werden verstrekt aan de begunstigde.  

21.a. RIZIV - nummer = verplicht

 • Het OCMW vermeldt het RIZIV-nummer van het ziekenhuis waar de hospitalisatie en/of de ambulante zorg heeft plaatsgevonden.

21.b. KBO = facultatief

 • Het OCMW vermeldt het KBO-nummer van het ziekenhuis waar de hospitalisatie en/of de ambulante zorg heeft plaatsgevonden.

41. Hospitalisatiekosten

Bedrag

 • Voor elke hospitalisatiefactuur vermeldt het OCMW het bedrag van de hospitalisatiekosten die ten laste werden genomen door het OCMW, voor zover zij teruggevorderd kunnen worden bij de Staat (u kunt het document "Informatiedocument over de medische bewijsstukken voor de OCMW's" raadplegen in dit hoofdstuk van Primabook.)
 • De terugbetalingslimieten van artikel 11 § 1 van de wet van 2 april 1965 zijn van toepassing.
 • Voor elke hospitalisatiefactuur die het OCMW indient, moet het bedrag worden ingevoerd in een apart vakje. Als er meer dan vijf facturen zijn, vermeldt het OCMW de gevraagde bedragen in de eerste vijf vakjes. In het vakje 'Rest" vermeldt het OCMW de som van de andere facturen.

Jaar

 • Voor elk bedrag vermeldt het OCMW het jaar waarin de factuur werd opgesteld door het ziekenhuis.

Factuurnummer

 • Voor elk bedrag vermeldt het OCMW het factuurnummer waarop het bedrag in kwestie voorkomt.
 • Een factuur wordt gekenmerkt door het RIZIV-nummer van het ziekenhuis, het factuurnummer en het jaar waarin de factuur werd opgesteld door het ziekenhuis. Deze combinatie is uniek: twee verschillende facturen kunnen nooit EN van hetzelfde ziekenhuis komen EN hetzelfde factuurnummer hebben EN betrekking hebben op hetzelfde jaar.

42. Ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling

Ambulante kosten

 • Het OCMW vermeldt het totaalbedrag van de kosten voor ambulante zorgen verstrekt aan de begunstigde in eenzelfde instelling gedurende een kalendermaand, voor zover dit kan worden geïnd door de Staat (u kunt het document "Informatiedocument over de medische bewijsstukken voor de OCMW's" raadplegen in dit hoofdstuk van Primabook.)
 • De terugbetalingslimieten van artikel 11 § 1 van de wet van 2 april 1965 zijn van toepassing.

50. Totaalbedrag

Het OCMW vermeldt dus de som van alle bedragen van de hospitalisatiekosten en van de ambulante kosten waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd

52. Datum van inwerkingtreding tussenkomst van het ziekenfonds

 • Het OCMW vermeldt de startdatum van de periode waarvoor de begunstigde in orde is met het ziekenfonds.

92. Referentie

In deze rubriek kan het OCMW een referentienummer toekenning van maximaal 12 karakters.

94. Vonnis of arrest

1

de steun werd toegekend krachtens een vonnis van de arbeidsrechtbank of een arrest van het arbeidshof.

In geval van veroordeling van het OCMW dient het OCMW de rechterlijke uitspraak te versturen naar de dienst Frontoffice (vraag@mi-is.be). In functie hiervan zal de POD de kosten al dan niet ten laste nemen.