Wet 65

Deze handleiding legt uit hoe een OCMW de kosten van de maatschappelijke dienstverlening die het heeft toegekend aan een begunstigde kan terugvorderen bij de Staat. Het gaat om alle vormen van Maatschappelijke Dienstverlening waar de Staat is tussengekomen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van de steun verleend door de OCMW ‘s. De bevoegde dienst om deze dossiers de behandelen is de dienst FrontOffice.

  • ALGEMENE PRINCIPES VAN DE FORMULIEREN

Formulier A

Op dit formulier geeft het OCMW de gegevens weer in verband met de identiteit van de begunstigde(n);

Formulier B1

Dit formulier wordt gebruikt om de beslissing om steun toe te kennen mee te delen;

Formulier B2

Op dit formulier deelt het OCMW de tenlasteneming mee van de hospitalisatiekosten en van de farmaceutische kosten die werden verstrekt in een zorginstelling (buiten het systeem van MediPrima)

Formulier C

Op dit formulier deelt het OCMW de stopzetting van een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening mee;

Formulier D1

Op dit formulier vordert het OCMW de kosten van de toegekende hulp terug van de Staat;

Formulier D2

Het OCMW de vordert de hospitalisatiekosten en de farmaceutische kosten terug die werden verstrekt in een zorginstelling (buiten het systeem van MediPrima);

Formulier F

Op dit formulier deelt het OCMW de terugvordering mee bij de begunstigde of bij een andere instelling van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening of van de hospitalisatiekosten en van de farmaceutische kosten die werden verstrekt in een zorginstelling.

  • Berekening van de periode van 45 dagen in het kader van de wet van 02/04/1965

Art. 9. - § 1.- Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat overeenkomstig artikel 4 of 5, gerechtigd is kosten van bijstand terug te vorderen, moet van de steunverlening kennis geven binnen vijfenveertig dagen, naargelang van het geval :

1° hetzij aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de ondersteunde zijn onderstandsdomicilie heeft of geacht wordt te hebben;

2° hetzij aan de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort.

[ De kennisgeving aan de minister gebeurt via elektronische weg overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels. ][1]

§ 2.- De in § 1 bepaalde termijn gaat in de dag waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de kennisgeving moet doen, van het onderstandsdomicilie kennis heeft.

§ 3.- Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in gebreke gebleven is kennis te geven overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, verliest het recht op terugvordering van de uitgaven die betrekking hebben op de periode welke de vijfenveertigste dag vóór het verzenden van de kennisgeving voorafgaat.

Het OCMW dient zijn aanvraag tot ten laste name (formulier B1/B2) naar de POD MI sturen binnen een termijn van 45 dagen vanaf datum toekenning steun door het OCMW.

VB: De OCMW-raad van 20/01/2019 beslist steun toe te kennen vanaf 01/01/2019, het formulier B1/B2 zal ten laatste op 15/02/2019 moeten doorgestuurd worden naar de POD MI.

De datum van toekenning steun en de datum waarop men de beslissing naar de POD doorstuurt, zijn beslissend voor de 45-dagen regel.

 Terugbetalingsmogelijkheden per statuut

STATUUT

A

B

C

E

F

G

H

I

K

M

Financiële hulp

 

*

 

 

 

 

 

*

*

 

Kinderbijslag

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

Ziekenfonds ( aanvullend)

*

*

 

 

*

 

 

*

 

 

Medische/farmaceutische kostenN.B.

*

*

*

*

*

 

 

*

*

 

Repatriëringskosten

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

Geboortepremie

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

Regularisatie ziekenfonds

*

*

 

 

*

 

 

*

 

 

Plaatsings- of verblijfskosten

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

Art. 60, §7

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Art. 61

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Activering maatschappelijke dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Partnerschapsovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Onderhoudsuitkering

 

*

 

 

 

 

 

*

*

 

Hospitalisatiekosten

*

*

*

*

*

 

*

*

*

 

Ambulante zorgen (zorginstelling)

*

*

*

*

*

 

*

*

*

 

N.B. : Het OCMW kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het eigen aandeel van medische/farmaceutische kosten voor personen met leefloon of equivalent leefloon, behalve voor personen die verblijven in een LOI.

Remboursement