Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde OCMW’s problemen ondervinden wanneer zij hun formulieren B invullen en de codes “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” (of codes GPMI) moeten gebruiken. Dit geldt in het bijzonder wanneer zij de codes voor de GPMI “Studenten” kiezen. Om het invoeren te vergemakkelijken, herinneren we jullie aan onderstaande tabel, waarin wij de betekenis hebben vermeld van alle codes GPMI en de geldigheidsduur ervan:

Geïndividualiseerd integratieproject: aanvrager / partner

Code

Titel

Geldigheidsduur

1

De aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door de gewestelijke plaatsingsdienst

Geldig tot 31/10/2016

2

De aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door een instelling die een overeenkomst met het OCMW heeft gesloten

Geldig tot 31/10/2016

3

De aanvrager / partner werkt bij het OCMW

Geldig tot 31/10/2016

4

De aanvrager / partner werkt in een instelling in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976

Geldig tot 31/10/2016

5

Combinatie van 1 of 2 met 3 of 4

Geldig tot 31/10/2016

6

De overeenkomst voldoet niet aan de voorwaarde van de duur voor de verhoogde toelage

Geldig tot 31/10/2016

7

Ander type integratieovereenkomst

Geldig tot 31/10/2016

8

Geen integratieovereenkomst om gezondheids- of billijkheidsredenen

Voor en na 1/11/2016

9

De aanvrager / partner die studies met volledig leerplan aanvat, herneemt of verderzet in een erkende onderwijsinstelling, georganiseerd of gesubsidieerd door de Gemeenschappen

Voor en na 1/11/2016

10

De aanvrager / partner is een student die studies met volledig leerplan volgt en die eveneens een inkomen heeft uit tewerkstelling

Voor en na 1/11/2016

11

Algemeen GPMI

Geldig vanaf 1/11/2016

12

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst

Afgeschaft vanaf 1/10/2018

15

GPMI student gemeenschapsdienst

Afgeschaft vanaf 1/10/2018

16

GPMI student gemeenschapsdienst die werd tewerkgesteld

Afgeschaft vanaf 1/10/2018

17

Algemeen GPMI + verlenging

Geldig vanaf 1/11/2016

18

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst + verlenging

Adgeschaft vanaf 1/10/2018

19

Algemeen GPMI 2de kans

Geldig vanaf 1/11/2016

20

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst 2de kans

Afgeschaft vanaf 1/10/2018

  • De code 9 en de code 10 in bovenstaande tabel wordt gebruikt om integratieprojecten afgesloten met studenten aan te duiden die recht geven op een verhoging met 10% van de toelage gedurende de looptijd van het integratiecontract op voorwaarde dat het OCMW beroep doet op de terugvorderingsmogelijkheid bij de ouders, tenzij het OCMW hiervan afziet om billijkheidsredenen.

  • De codes 6, 7 en 8 in bovenstaande tabel worden gebruikt om integratieprojecten aan te duiden die geen recht geven op de verhoogde toelage aan 70%.

In het formulier B dienen 3 rubrieken ingevuld te worden:

  1. Rubriek “studiebeurs” (code 1 tot 5) – zie hiervoor het punt 15
  2. Rubriek GPMI (vul code 10 in)
  3. OPGELET: de beroepsinkomsten van de student moeten ingevuld worden in de rubriek “beroepsinkomen” en niet in de rubriek “beroepsinkomen met toepassing art 35”.

Belangrijke opmerking:

Voor de toepassing van de vrijstelling voor student SPI (artikel 35§2 van het Koninklijk Besluit van 11/7/2002), mag de code 10 enkel ingevuld worden vanaf wanneer het OCMW een GPMI met de betrokkene heeft afgesloten.

Art. 35. § 1. { Teneinde de sociaal-professionele integratie van de leefloonbegunstigde die begint te werken of die een beroepsopleiding aanvat of voortzet te bevorderen, worden de hieruit verworven netto-inkomsten in aanmerking genomen onder aftrek van een bedrag van 244,03 EUR per maand voor een totale periode van drie jaar. Het voordeel van deze vrijstelling gaat in de eerste dag van deze activiteit. Dit voordeel wordt opgeschort voor de perioden tijdens dewelke de persoon er geen aanspraak kan op maken, en kan in voorkomend geval worden samengeteld tijdens een periode die zes jaar later afloopt. }
(vervangen – KB 25/04/2014 - BS 01/07/2014)

In afwijking van het eerste lid, wanneer de inkomsten worden opgeleverd door een artistieke activiteit waarvan de prestaties onregelmatig zijn, bedraagt het vrijgesteld bedrag 2986,79 EUR per jaar (01/07/2019). In dat geval begint de berekening van de vrijstellingsperiode van drie jaar te lopen op de eerste dag waarop de persoon een inkomen krijgt van zijn artistieke activiteit.Wordt als artistieke activiteit beschouwd : de creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie.
 
§ 2. Teneinde het opdoen van beroepservaring van de jongeren bedoeld in artikel 11, § 2, a), van de wet te bevorderen en om hun zelfstandigheid te stimuleren, worden de netto-inkomsten verworven door tewerkstelling in aanmerking genomen onder aftrek van een bedrag van 69,42 EUR per maand (01/07/2019) voor de jongeren die genieten van een studiebeurs en van een bedrag van 248,90 EUR per maand (01/07/2019) voor de jongeren die hiervan niet genieten. Deze aftrek  geldt  gedurende  de periode  dat een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is afgesloten.
 
Deze aftrek is van toepassing gedurende de periode waarop een GPMI werd opgemaakt.

Belang van de codering

Wij benadrukken het belang om het GPMI in formulier B correct in te voeren: hierdoor kunnen wij allemaal de evolutie opvolgen van deze belangrijke maatregel.

Ook na afloop van de subsidieperiode wordt aan de OCMW's gevraagd om het bestaan van een GPMI aan te geven, door middel van een code 11. Deze code genereert niet langer de 10% subsidie, maar geeft aan iedereen aan dat er een GPMI-contract voor de persoon is.

Deze informatie is met name van belang voor statistische doeleinden. Alleen als er geen GPMI-contract meer bestaat tussen de begunstigde en het OCMW, moet de code dus niet meer worden gebruikt.

De OCMW's worden daarom verzocht het bestaan van een GPMI-contract correct te aan te geven.

Opmerkingen:

Wanneer uw OCMW moeilijkheden ondervindt op het niveau van de informaticasoftware – bijvoorbeeld omdat men er niet alle codes terugvindt die vermeld zijn in bovenstaande tabel – vragen wij u om contact op te nemen met uw informaticaleverancier.

Onze FrontOffice staat trouwens steeds ter beschikking voor alle bijkomende informatie.