Wet RMI

Deze handleiding legt uit hoe een OCMW de kosten van de maatschappelijke integratie die het heeft toegekend aan een begunstigde kan terugvorderen bij de Staat. Het gaat om alle vormen van Maatschappelijke Integratie waar de Staat is tussengekomen in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende de terugbetaling van het leefloon. De bevoegde dienst om deze dossiers de behandelen is de dienst FrontOffice.

  • ALGEMENE PRINCIPES VAN DE FORMULIEREN

 

Formulier B

Dit formulier wordt gebruikt om de beslissing om steun toe te kennen mee te delen en om de kosten van de toegekende hulp terug te vorderen van de staat.

Formulier C

Op dit formulier deelt het OCMW de stopzetting of een weigering van een beslissing tot toekenning van steun mee.

Aandacht : niet de schorsing !

Formulier D

Op dit formulier vordert het OCMW de kosten van de toegekende steun terug van de Staat.

  •  Berekening van de periode van 45 dagen in het kader van de wet van 26/05/2002

Art. 21. - § 6. Elke beslissing tot toekenning, weigering of herziening van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, een tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, wordt medegedeeld aan de minister, op de wijze door de Koning bepaald en binnen acht dagen volgend op het einde van de maand waarin deze beslissing werd genomen.

Indien de beslissing niet binnen de vereiste termijn werd meegedeeld, vervalt het recht van het centrum om de kosten terug te vorderen die betrekking hebben op de periode tussen de vijfenveertigste dag die volgt op het einde van de maand waarin de beslissing werd genomen en de dag van mededeling van deze beslissing. De Koning kan van deze bepaling afwijken ingeval van collectieve en uitzonderlijke omstandigheden. Dit lid betreft de beslissingen die werden genomen vanaf 1 oktober 2006.

 

Het OCMW dient zijn aanvraag tot ten laste name (formulier B) naar de POD MI sturen binnen een termijn van 45 dagen vanaf de OCMW-raad.

VB: De OCMW-raad beslist op 19/07/2019 een leefloon toe te kennen vanaf 01/07/2019, het formulier B zal ten laatste op 03/09/2019 naar de POD MI doorgestuurd moeten worden.

De datum van de OCMW-raad en de datum waarop men de beslissing naar de POD doorstuurt, zijn beslissend voor de 45-dagen regel.