Wet RMI

Deze handleiding legt uit hoe een OCMW de kosten van de maatschappelijke integratie die het heeft toegekend aan een begunstigde kan terugvorderen bij de Staat. Het gaat om alle vormen van Maatschappelijke Integratie waar de Staat is tussengekomen in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende de terugbetaling van het leefloon. De bevoegde dienst om deze dossiers de behandelen is de dienst FrontOffice.

  • ALGEMENE PRINCIPES VAN DE FORMULIEREN

 

Formulier B

Dit formulier wordt gebruikt om de beslissing om steun toe te kennen mee te delen en om de kosten van de toegekende hulp terug te vorderen van de staat.

Formulier C

Op dit formulier deelt het OCMW de stopzetting of een weigering van een beslissing tot toekenning van steun mee.

Aandacht : niet de schorsing !

Formulier D

Op dit formulier deelt het OCMW de terugvordering mee bij de begunstigde van het RMI.