Formulier D

De rubrieken van formulier D

1. OCMW van

Verplicht.

 • De naam van de gemeente.

2. NIS / KBO nummer

 1.  N.I.S. nummer
 2.  KBO-nummer

Verplicht.

 • Het nummer van de gemeente, toegekend door het Nationaal Instituut voor Statistiek (N.I.S.).
 • Het KBO-nummer is het uniek ondernemingsnummer.

3. INSZ - nummer begunstigde

Verplicht.

 • Het OCMW vult het INSZ-nummer (Identificatienummer Sociale Zekerheid) van de begunstigde in.
 • Het INSZ-nummer is het nummer dat voor de betrokkene gebruikt wordt door de gemeentelijke administratie (het vroegere Nationaal Nummer of Rijksregisternummer), door de instellingen van de sociale zekerheid en door de belastingen. Een formulier zonder een INSZ-nummer zal niet aanvaard worden.
 • Wanneer de begunstigde geen INSZ-nummer heeft, moet een bisnummer (door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) worden toegekend:  
  • Door het OCMW of de gemeente zelf, door contact op te nemen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

4. Maand terugvordering / volgnummer

Verplicht.

 • In deze rubriek vermeldt het OCMW de maand en het jaar waarin de ontvangsten geboekt zijn.

Het volgnummer duidt aan het hoeveelste formulier D voor deze maand en voor dit dossier werd ingediend. Voor een eerste formulier D voor een maand voor een begunstigde vult het OCMW “1” in; voor een tweede formulier voor dezelfde maand en dezelfde begunstigde vult het OCMW “2” in, enzovoort.

11. Type van terugvordering

Verplicht.

 • De volgende codes zijn mogelijk:

01

Terugvordering leefloon 50% tot 70% (in functie van referentie maand)

04

Terugvordering leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject 70% (voor 01/07/2014)

05

Terugvordering leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100%)

06

Terugvordering voor een dakloze die voor het eerst een woonst betrekt die hem als hoofdverblijfplaats dient (100%)

08

Terugvordering van de in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 ontvangen toelage (100%)

09

Terugvordering verhoogd leefloon (100%)

11

Terugvordering aanvullend leefloon tewerkstellingsprogramma’s (100%)

12

Terugvordering personeelskosten

14

Terugvordering sociaal economie-initiatief (100%)

15

Terugvordering artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 deeltijds (100%)

16

Terugvordering artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voltijds (100%)

17

Terugvordering leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten (60% tot 80%) (in functie van referentie maand)

18

Terugvordering doorstromingsprogramma’s

19

Terugvordering sociaal inschakelingsinitiatief (SINE-activering) (100%)

20

Terugvordering invoeginterim (100%)

21

Terugvordering het Activaplan (100%)

22

Terugvordering banenplanuitkering (100%)

23

Terugvordering erkende arbeidsposten (100%)

24

Terugvordering Activaplan PVP – jonger dan 45 jaar

25

Terugvordering Activaplan PVP – vanaf 45 jaar

26

Terugvordering sociaal inschakelingsinitiatief na 01/01/2004

27

Terugvordering combinatie van activeringen

28

Terugvordering partnerschapovereenkomst

29

Terugvordering onderhoudsgeld

30

Terugvordering leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject 75% (vanaf 01/07/20214)

32

Kosten begeleiding en activering GPMI 10%

33

Kosten begeleiding en activering GPMI student 10%

34

Artikel 60 deeltijds vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

35

Artikel 60 voltijds vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

36

Sociaal economie initiatief vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

12. Teruggevorderd bedrag (100%)

Verplicht.

 • Het betreft het binnen de grenzen van de periode hieronder omschreven, daadwerkelijk teruggevorderd bedrag. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van het tijdens de betreffende periode toegekende leefloon.

13. Begin periode

Verplicht.

 • Het OCMW vult de begindatum in van de periode waarop de terugvordering betrekking heeft. Het gaat dus over het begin van de periode waarvoor het teruggevorderd leefloon oorspronkelijk werd uitgekeerd.

14. Einde periode

Verplicht.

 • Het OCMW vult de einddatum in van de periode waarop de terugvordering betrekking heeft. Het gaat dus over het einde van de periode waarvoor het teruggevorderd leefloon oorspronkelijk werd uitgekeerd.
 • De periode van de terugvordering moet minimaal 1 dag bedragen.
 • De begin- en einddatum moeten in hetzelfde kalenderjaar vallen.

21. Statuut van het bericht

Enkel invullen als het van toepassing is.

 • Het OCMW duidt aan of het formulier D een regularisatie is van een eerder opgestuurd formulier D met hetzelfde nationaal nummer, dezelfde “Maand terugvordering”.
 • De volgende codes zijn mogelijk:

  0

Het formulier D is geen regularisatie van een bestaand formulier D

   1

Het formulier D is een regularisatie van een bestaand formulier D

 • Wanneer het OCMW niets invult, wordt verondersteld dat het geen regularisatie betreft.
 • Wanneer het OCMW code “1” invult, vervangt het formulier D het eerder verstuurde formulier D met hetzelfde nationaal nummer en dezelfde “Maand terugvordering”. Het is belangrijk dat het OCMW het formulier D volledig invult, dat het dus niet enkel het te wijzigen gegeven invult maar ook alle andere gegevens.
 • Het betreft enkel een regularisatie wanneer het een correctie van een formulier D betreft dat aanvaard werd. Wanneer het OCMW een formulier D verstuurt ter correctie van een formulier D (dat wel al eerder werd opgestuurd maar dat toen niet aanvaard werd (en aldus niet ingebracht kon worden in de informaticatoepassing van de dienst Leefloon) gaat het niet om een regularisatie. Dit wil zeggen dat het OCMW in dat geval dan ook niet de code ‘1’ mag invullen in deze rubriek.

22. Referentie

Enkel invullen als het OCMW dat wenst.

 • Het OCMW kan in deze rubriek een referentienummer aan het formulier toekennen van maximaal 12 posities.
 • Het nummer is vrij te kiezen door het OCMW en zal in de informatie die door de dienst Leefloon aan het OCMW teruggezonden wordt, steeds worden vermeld.
 • Het OCMW is dus niet verplicht een referentienummer in te vullen.

 

OPMERKING :

Terugbetaling van periodes waarop de toepassing van de vermindering art. 35 een impact heeft:

Wanneer uw Centrum een niet verschuldigd bedrag "terugvordert" voor een periode waarop de toepassing van de socio-professionele vrijstelling "art. 35" betrekking heeft, moet u dit niet verschuldigd bedrag verplicht aan onze POD MI terugsturen via de invoering van een correctieformulier B, en niet via het traditionele formulier D voor terugbetaling.

Dat is immers de enige manier waarop onze administratie, en in het bijzonder de dienst inspectie, duidelijk alle periodes kan identificeren waarop de toepassing van de vermindering art. 35 betrekking heeft.