Formulier C

De rubrieken van formulier C

1. OCMW van

Verplicht.

 • De naam van de gemeente.

2. NIS / KBO nummer

 1. N.I.S. nummer
 2. KBO-nummer

Verplicht.

 • Het nummer van de gemeente, toegekend door het Nationaal Instituut voor Statistiek (N.I.S.).
 • Het KBO-nummer is het uniek ondernemingsnummer. Het KBO-nummer moet voorlopig niet gebruikt worden, het zal pas vanaf 01/01/2006 gebruikt worden in het leefloon.

3. IBSZ-nummer begunstigde

Verplicht.

 • Het OCMW vult het INSZ-nummer (Identificatienummer Sociale Zekerheid) van de begunstigde in.
 • Het INSZ-nummer is het nummer dat voor de betrokkene gebruikt wordt door de gemeentelijke administratie (het vroegere Nationaal Nummer of Rijksregisternummer), door de instellingen van de sociale zekerheid en door de belastingen. Een formulier zonder een INSZ-nummer zal niet aanvaard worden.
 • Wanneer de begunstigde geen INSZ-nummer heeft, moet een bisnummer (door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) worden toegekend:

  •Door het OCMW of de gemeente zelf, door contact op te nemen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

4. Datum invoegetreding

Verplicht.

 • Dit is de datum waarop de beslissing tot weigering of intrekking van het leefloon haar uitwerking heeft. Indien het een intrekking betreft, is het in feite de datum vanaf wanneer het lopende formulier B niet meer geldig is.

11. Datum beslissing

Verplicht.

 • Deze datum valt samen met de datum van de zitting waarin de beslissing tot weigering of intrekking van het leefloon door het OCMW werd genomen. Het bevoegde centrum neemt een gemotiveerde beslissing binnen de dertig dagen volgend op het ontvangen van de aanvraag.

12. Aard van de beslissing

Verplicht.

 •   Het OCMW geeft aan of het om een weigering, dan wel een intrekking van het leefloon gaat.

 1

Dit formulier betreft een weigering

2

Dit formulier betreft een intrekking

13. Effectieve einddatum van de hulp

In situaties waar blijkt dat de begunstigde met terugwerkende kracht recht heeft op een sociale uitkering, maakt het OCMW het C-formulier op door twee velden in te vullen:

 • de effectieve datum van de beëindiging van de steun, die overeenstemt met de datum waarop de begunstigde geen recht meer heeft op maatschappelijke integratie.
 • de datum in voege van het C-formulier (de datum vanaf wanneer het formulier in werking treedt).

Voorbeeld:
Het OCMW stelt op 15/02/2021 vast dat het recht op leefloon op 01/12/2020 eindigt. Het OCMW codeert een C-formulier als volgt:

- Datum in voege van het formulier: 15/02/2021.
- Datum waarop de steun wordt stopgezet: 01/12/2020.

Wanneer het OCMW de onterechte subsidie heeft teruggevorderd, zal het de terugbetaling verrichten via een D-formulier.

21. Statuut van het bericht

Enkel invullen als het van toepassing is

 • Het OCMW duidt aan of het formulier C een regularisatie of een intrekking is van een eerder opgestuurd formulier C.
 • De volgende codes zijn mogelijk:

  0

Het formulier C is geen regularisatie van een bestaand formulier C

1

Het formulier C is een regularisatie van een bestaand formulier C

9  

Het formulier C is een intrekking van een bestaand formulier C

 • Wanneer het OCMW niets invult, wordt verondersteld dat het geen regularisatie betreft.
 • Wanneer een formulier C dat reeds naar de dienst Leefloon verstuurd is en door deze aanvaard is (dit wil zeggen dat er voor dit formulier geen foutcodes zijn), en dit formulier bevat fouten of vergissingen, kan het OCMW een formulier C ter regularisatie versturen. Dit formulier ter regularisatie C moet volledig ingevuld worden, moet dezelfde datum van invoegetreding hebben als het formulier dat geregulariseerd moet worden, en bevat de correcte gegevens omtrent de stopzetting die wordt meegedeeld. In deze rubriek vult het OCMW dan de code ‘1’ in.  Vervolgens zal dit formulier C het eerder verstuurde formulier C met hetzelfde “Nationaal nummer” en dezelfde “Datum invoegetreding” vervangen.
  • Dit heeft tot gevolg dat er geen formulier C ter regularisatie kan verstuurd worden wanneer er een fout is in het nationaal nummer of in de “Datum invoegetreding”.
  • Wanneer het verbeterde formulier C tot gevolg heeft dat er een wijziging teweeg wordt gebracht in de Staatstoelage, zal deze staatstoelage automatisch met terugwerkende kracht verbeterd worden. Dit zal blijken op de maandstaat.
  • Het betreft enkel een regularisatie wanneer het een correctie van een formulier C betreft dat aanvaard werd.
  • Wanneer het OCMW een formulier C verstuurt ter correctie van een formulier C dat wel al eerder werd opgestuurd maar dat toen niet aanvaard werd (er zijn één of meerdere foutcodes voor dit formulier), gaat het niet om een regularisatie. Dit wil zeggen dat het OCMW een nieuw en volledig ingevuld formulier C verstuurt maar dat het de code ‘1’ niet mag invullen in deze rubriek (tenzij het niet-aanvaarde te corrigeren formulier C zelf als regularisatie was opgestuurd).
 • Het OCMW kan ook een reeds ingediend formulier C intrekken. Daartoe vult het een formulier C in met identiek dezelfde gegevens als degene die vermeld staan op het in te trekken formulier C. In de rubriek “Statuut van het bericht” vult het OCMW de code ‘9’ in. Het oorspronkelijke formulier C wordt vervolgens geannuleerd; het lijkt nooit bestaan te hebben.
 • De intrekking heeft tot gevolg dat het formulier B dat door het oorspronkelijke formulier C stopgezet werd, opnieuw geldig is alsof er nooit een stopzetting gebeurd is. De loopduur die oorspronkelijk op dit formulier B ingevuld werd, is terug geldig.

22. Referentie

Enkel invullen als het OCMW dat wenst.

 • Het OCMW kan in deze rubriek een referentienummer aan het formulier toekennen van maximaal 12 posities.
 • Het nummer is vrij te kiezen door het OCMW en zal in de informatie die door de dienst Leefloon aan het OCMW teruggezonden wordt, steeds worden vermeld.
 • Het OCMW is dus niet verplicht een referentienummer in te vullen.