Formulier F

De rubrieken van formulier F

Op dit formulier vermeldt het OCMW de terugvordering bij de begunstigde of bij een andere instantie van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening of van de hospitalisatiekosten en van de ambulante kosten verstrekt in een zorginstelling.

 • Het formulier wordt ingevuld voor de begunstigde die een tussenkomst heeft genoten van de Staat via een formulier D1 of D2.
 • In het kader van een terugvordering vermeldt het OCMW het gedeelte van het teruggevorderde bedrag dat overeenkomt met de tussenkomst van de Staat. Het houdt geen rekening met het percentage dat wordt toegepast door de Staat bij het bedrag van de steun.
 • Een formulier F heeft betrekking op de periode waarvoor de teruggevorderde steun werd toegekend.

  Wanneer de terugvordering betrekking heeft op meerdere maanden (van een kalenderjaar) vult het OCMW slechts een formulier F in voor geheel deze periode.

  Wanneer de terugvordering betrekking heeft op meerdere maanden van meerdere kalenderjaren vult het OCMW een formulier in per kalenderjaar.

  Bij meerdere opeenvolgende terugvorderingen voor dezelfde maanden vult het OCMW verschillende formulieren F in, en geeft telkens de periode weer waarop de terugvordering betrekking heeft.

 • In de rubriek "volgnummer/maand" vermeldt het OCMW de maand waarin de terugvordering van het bedrag werd geboekt. Het volgnummer wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de verschillende opeenvolgende formulieren F die betrekking hebben op dezelfde begunstigde.
 • Een formulier F kan enkel betrekking hebben op een enkele 'soort dekking (ofwel D1 ofwel D2).
 • Om formulier F te verbeteren, moet het OCMW alle oorspronkelijke gegevens overnemen. Het nieuw ingediende formulier zal het vorige overschrijven

Het nieuwe formulier F moet volledig worden ingevuld: de gegevens die niet verbeterd moeten worden zullen opnieuw moeten vermeld worden.

 • Het volgnummer/maand van een formulier F kan niet worden verbeterd. Een andere datum van inwerkingtreding betekent dat het om nieuw formulier F gaat.

Opmerking

 • Het OCMW vult formulier F in wanneer het een invordering  heeft uitgevoerd.
 • Bij een overlapping (toelage geëist voor dezelfde periode door 2 OCMW’ s) moet het OCMW dat geen aanspraak kan maken op de toelage een correctie versturen in de vorm van een formulier D1 of D2 dat gelijk is aan nul. 

2. KBO - nummer

 • Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

3. Dossiernummer

 • Het gaat om het dossiernummer van de hoofdbegunstigde, zoals dat door het OCMW werd meegedeeld via formulier A.

Wanneer de persoon waarop de inning betrekking heeft, niet de hoofdbegunstigde is van het dossier moet zijn suffix worden toegevoegd.

Suffix

 • Dit suffix moet gelijk zijn aan hetgeen werd toegekend door het OCMW aan deze persoon via formulier A.

4. Volgnummer / maand

 • Het OCMW vermeldt de maand of het bedrag waarin het teruggevorderde bedrag werd geboekt.
 • Het opeenvolgende nummer geeft de rang aan van formulier F voor deze maand en voor dit dossier. Het hele veld (volgnummer/maand) wordt behandeld als een eenvoudige datum.

72. Soort invordering

 • De volgende codes zijn mogelijk:

01

Steun aan Belgen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en hospitalisatiekosten in het algemeen

02

Steun aan buitenlandse behoeftigen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en die het recht hebben om in het land te verblijven (100% toelage van de Staat)

03

Steun aan Belgen die indien nodig gerepatrieerd worden door de regering

04

Plaatsings- en verblijfskosten van minderjarigen van onbekende vader of moeder of met de Belgische nationaliteit die achtergelaten werden bij de geboorte en waarvan de moeder niet was ingeschreven in het bevolkingsregister

06

Steun aan asielzoekers en aan personen bedoeld bij artikel 54, § 1, 1ste lid, 5°, van de wet op de vreemdelingen (wet van 15 december 1980), die werden toegewezen aan het OCMW, maar die niet in de gemeente van dit OCMW verblijven en aan wie het OCMW geen huisvesting heeft aangeboden (50% toelage van de Staat)

07

Tewerkstellingskosten in het kader van een doorstromingsprogramma, van een sociale-inschakelingsinitiatief, van een invoeginterim of van een Activaplan van de buitenlandse behoeftigen ingeschreven in het vreemdelingenregister (100% toelage van de Staat)

08

Tewerkstellingskosten in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de buitenlandse behoeftigen ingeschreven in het vreemdelingenregister (100% toelage van de Staat)

09

Tewerkstellingskosten in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de buitenlandse behoeftigen ingeschreven in het vreemdelingenregister (100% toelage van de Staat)

10

Financiële steun als aanvulling op de tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma, van een sociale-inschakelingsinitiatief, van een invoeg interim of van een Activaplan van de buitenlandse behoeftigen ingeschreven in het vreemdelingenregister (100% toelage van de Staat)

13

Toelage in het kader van een partnerschapsovereenkomst

15

Artikel 60 deeltijds vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

 16

Artikel 60 voltijds vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

17

Sociaal economie initiatief vanaf 01/01/2017 (nieuw voor Vlaanderen)

73. Teruggevorderd  bedrag (100%)

 • Het gaat dus niet noodzakelijk om het werkelijke totaal van de invordering, maar enkel om het gedeelte waarop de gegevens van formulier F betrekking hebben.
 • Het OCMW vermeldt 100% van het bedrag.

74. Start periode

 • Deze datum is die van het begin van de periode waarvoor de steun werd toegekend. Wanneer het gaat om een hospitalisatie is het de begindatum van de hospitalisatie.

75. Einde periode

 • Deze datum is die van het einde van de periode waarvoor de steun werd toegekend. Wanneer het gaat om een hospitalisatie is het de einddatum van de hospitalisatie.

Opgelet:  de begin- en einddatum moeten zich in hetzelfde kalenderjaar bevinden. Wanneer de terugvordering betrekking heeft om 2 verschillende kalenderjaren, moeten 2 formulieren F worden verstuurd.

92. Referentie

 • In deze rubriek kan het OCMW een referentienummer toekennen van maximaal 12 karakters.