Formulier D1

Voorwoord Formulier D/1

Het OCMW vordert de kosten van de toegekende hulp terug van de Staat

Enkel de vormen van maatschappelijke dienstverlening die het OCMW vooraf bekend gemaakt heeft via een formulier B1 kunnen geïnd worden. Wanneer formulier B1 geweigerd wordt, kunnen de kosten waarvan de invordering gevraagd wordt via formulier D1 niet worden terugbetaald aan het OCMW. Formulier B1 moet eerst worden verbeterd.

Formulier D1 kan enkel worden ingevuld voor de hoofdbegunstigde.

Het OCMW vermeldt op formulier D1 de bedragen die bij de Staat kunnen worden teruggevorderd.

Het OCMW vermeldt hier het bedrag aan 100 %.

Merk eveneens op dat de Staat de kosten niet zal terugbetalen aan het OCMW als blijkt dat de begunstigde geen recht had op maatschappelijke dienstverlening gedurende de maand waarop het formulier D1 betrekking heeft, zelfs als reeds een formulier B1 werd aanvaard voor de periode.

De Staat zal evenmin de kosten terugbetalen die vermeld worden op formulier D1 wanneer formulier B1 geblokkeerd is.

Een formulier D1 heeft steeds betrekking op een enkele kalendermaand. Het gaat om de maand waarvoor de steun werd toegekend.

Bij verbetering stuurt het OCMW een nieuw formulier D1, volledig ingevuld, met de juiste gegevens, dezelfde toekenningsdatum van de steun en hetzelfde dossiernummer als in het te verbeteren formulier D1. Het nieuwe formulier zal het andere overschrijven

Art. 12. – De terugvorderbare kosten zijn [Met uitzondering van de in artikel 9ter voorziene kosten, zijn de terugvorderbare kosten] betaalbaar tegen overlegging van een staat van verschotten die, naargelang van het geval, wordt gestuurd aan de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het onderstandsdomicilie of aan het in artikel 2 bedoeld bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Op straffe van verval moet die staat bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs verzonden worden binnen twaalf maanden, te rekenen van het einde van het kwartaal tijdens hetwelk de verschotten werden gedaan.

[ In afwijking van het voorgaande lid gebeurt de verzending van de staat van verschotten aan de minister op elektronische wijze overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels. ]

[ Voorschotten in mindering op de kosten van de geneeskundige hulp en van de materiële hulp die aan vreemdelingen worden verleend en die krachtens artikel 4, 2°, of van [ artikel 5, § 1, 2°, en § 4, tweede lid ], ten laste komen van de Staat, kunnen worden toegestaan binnen de voorwaarden en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald. ]

Het OCMW moet formulier D/1 bezorgen binnen een termijn van 12 tot 15 maanden, volgens de begindatum van de toekenningsperiode van de steun, als het de betaling wil ontvangen van de kosten die op het formulier worden vermeld.

Bijvoorbeeld :

De kostenstaat van januari 2019 mag doorgestuurd worden tot en met 31/03/2020.

De kostenstaat van maart 2019 mag doorgestuurd worden tot en met 31/03/2020.

 

De rubrieken van formulier D1

2. KBO nummer

 • Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

3. Dossiernummer

 • Het gaat om het dossiernummer van de hoofdbegunstigde, zoals dat door het OCMW werd meegedeeld via formulier A.

4. Maand van toekenning steun

 • Het OCMW vermeldt de maand waarvoor de steun werd toegekend.

31. Financiële hulp

Bedrag van de steun

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de toegekende maatschappelijke dienstverlening dat kan worden teruggevorderd bij de Staat. Dit bedrag is ten hoogste gelijk aan het bedrag dat overeenkomt met de categorie waartoe de gerechtigde behoort

  Verhoogd plafond

 • Bij toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 januari 1995 kan de Minister toestaan dat de terugbetalingsplafonds die worden vastgelegd door de artikelen 1 tot 3 van dit ministerieel besluit overschreden worden, op basis van gemotiveerde verslagen, die worden voorgelegd door het OCMW na voorafgaan advies van de federale adviescommissie.
 • Om dit verhoogd terugbetalingsplafond te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: (Cf. M.B. 30 januari – art. 4)
 • Het OCMW stuurt een brief waarin het de toepassing vraagt van dit verhoogd terugbetalingsplafond. Het voegt een verslag toe waarin uitdrukkelijk blijkt dat de opname van het kind/de oudere in een instelling aangewezen is;
 • Het verhoogd terugbetalingsplafond is geldig gedurende een vernieuwbare periode van zes maanden. Wanneer het verhoogd terugbetalingsplafond nog steeds kan worden toegepast op het dossier na zes maanden moet het OCMW een nieuwe aanvraag sturen, vergezeld van een nieuw verslag.

  Wanneer de afwijking wordt toegekend, wordt het terugbetalingsplafond verhoogd tot hoogstens twee maal het bedrag dat overeenkomt met de categorie waartoe de betrokkene behoort

1

Het gaat om een dossier waarvoor een verhoging van het plafond werd goedgekeurd door de minister

Maandelijks inkomen.

 • Het OCMW vermeldt het inkomen van de begunstigde waarmee het rekening heeft gehouden om het bedrag van de toegekende maatschappelijke dienstverlening te berekenen. Het gedeelte van het inkomen waarmee het OCMW geen rekening houdt in de berekening mag hier niet worden vermeld.
 • Het OCMW moet de berekeningsregels toepassing zoals die werden vastgelegd in artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 en door het KB van 11/7/2002.

32. Gewaarborgde kinderbijslag

Bedrag van de steun

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de gewaarborgde kinderbijslag toegekend aan de begunstigde.

Aantal kinderen

 • Het OCMW vermeldt het aantal kinderen waarvoor de kinderbijslag werd toegekend.

Het supplement van de jaarlijkse leeftijdsbijslag (vroeger schoolpremie genoemd) wordt door de POD ten laste genomen samen met de gewaarborgde kinderbijslag. Het bedrag is bij te voegen bij de kostenstaat van september van het lopende jaar.

33. Ziekenfonds

Aanvullende bijdrage

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de betaalde aanvullende bijdrage.

34. Medische en farmaceutische kosten

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de betaalde medische en farmaceutische kosten.

  Het gaat hier om het totaalbedrag van de medische en farmaceutische kosten verstrekt aan de begunstigde gedurende een kalendermaand (die niet verstrekt worden in een zorginstelling),  voor zover dit kan worden geïnd door de Staat (jullie kunnen het document "Informatiedocument over de medische bewijsstukken voor de OCMW ‘s" raadplegen in dit hoofdstuk van Primabook.)

35. Repatriëringskosten

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de repatriëringskosten die ten laste werden genomen.

36. Geboortepremie

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de geboortepremie die werd toegekend aan de begunstigde.
 • Wanneer het gaat om een meerling moet het totaalbedrag worden vermeld.
 • Ter herinnering: voor elk kind dat een geboortepremie ontvangt vanwege de Staat moet formulier A worden aangepast.
 • De geboortepremie kan enkel worden toegekend in de maand van de geboorte.

Geboortedatum

 • Het OCMW vermeldt de geboortedatum van het kind of van de kinderen waarvoor het de terugbetaling vraagt van de geboortepremie.

Aantal levend geboren kinderen

 • Het OCMW vermeldt hier enkel het aantal levend geboren kinderen waarvoor kraamgeld werd toegekend tijdens de maand.

  Aantal dood geboren kinderen

 • Het OCMW vermeldt hier enkel het aantal dood geboren kinderen waarvoor kraamgeld werd toegekend tijdens de maand.

37. Regularisatie ziekenfonds

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de betaalde achterstallige bijdrage.

38. Plaatsing-of verblijfskosten

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de betaalde plaatsing- of verblijfskosten.

39. Huisvestingskosten

 • Het OCMW vermeldt het bedrag van de betaalde huisvestingskosten.

40. Andere vormen van steun

Vanaf 1/10/2023 voert het OCMW maximum 10 % in van het bedrag van het equivalent LL, als gevolg van de uitvoering van een GPMI (enkel geldig voor statuut K)

41. Tewerkstelling artikel 60 § 7

Begunstigde / Partner

 • Het OCMW vermeldt het maandelijks terugvorderbaar bedrag bij de Staat voor de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976.
 • Het initiatiefnummer en het aantal kalenderdagen moet ingevuld worden. Er wordt gevraagd om ons het aantal kalenderdagen mee te delen tijdens dewelke de persoon in kwestie effectief werd tewerkgesteld tijdens de maand die gedekt wordt door het formulier.

42. Tewerkstelling artikel 61

Begunstigde / Partner

 • Het OCMW vermeldt het maandelijks terugvorderbaar bedrag bij de Staat voor de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde.

De toelage van de Staat bedraagt maximaal 250,00 EUR per maand voor een voltijdse job; zij wordt in verhouding aangepast in geval van deeltijdse arbeid: voor een halftijdse, bijvoorbeeld, bedraagt het terugvorderbare maximum 125,00 EUR per maand, of 200,00 EUR voor een 4/5 tewerkstelling (cf.: zie tewerkstellingsmaatregel pagina 21 http://www.mi-is.be/nl/themas/professionele-en-sociale-activering/professionele-activering/tewerkstelling-en-opleiding

 • De toelage moet de werkelijke begeleidings- en/of opleidingskosten dekken. De overeenkomst met de privéwerkgever moet vermelden voor wie het bedrag bestemd is en waarvoor.

43. Activeringsvorm van de maatschappelijke steunverlening

Begunstigde / Partner

 • Het OCMW vermeldt het maandelijks terugvorderbaar bedrag bij de Staat voor de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde in het kader van een doorstromingsprogramma, een sociale-economie-initiatief, een invoeginterim of een Activaplan.
 • De volgende bedragen zijn terugvorderbaar:

Tewerkstelling met minstens een halftijds uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij de begunstigde voorheen geen PWA-activiteiten heeft uitgeoefend

250,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een halftijds uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij de begunstigde voorheen PWA-activiteiten heeft uitgeoefend

300,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens 4/5 uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij de begunstigde voorheen geen PWA-activiteiten heeft uitgeoefend

325,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een 4/5 uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij de begunstigde voorheen PWA-activiteiten heeft uitgeoefend

375,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een halftijds uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij het werkloosheidspercentage van de gemeente meer dan 20% boven het gemiddelde van het gewest ligt

435,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een 4/5 uurrooster in het kader van een doorstromingsprogramma, waarbij het werkloosheidspercentage van de gemeente meer dan 20 % boven het gemiddelde van het gewest ligt

545,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een halftijds uurrooster in het kader van een sociale inschakelingsinitiatief (SINE)

435,00 EUR/maand

Tewerkstelling met minstens een 4/5 uurrooster in het kader van een sociale inschakelingsinitiatief (SINE)

545,00 EUR/maand

Tewerkstelling in het kader van een invoeg interim

500,00 EUR/maand

Tewerkstelling via een Activaplan

500,00 EUR/maand

Tewerkstelling via een Activaplan Stadswachten voor iemand die jonger is dan 45 jaar

900,00 EUR/maand

Tewerkstelling via een Activaplan Stadswachten voor iemand van 45 jaar of ouder

1100,00 EUR/maand

Tewerkstelling sinds 01/01/2004 in het kader van een sociale inschakelingsinitiatief (SINE)

500,00 EUR/maand

Combinatie van de vormen van activering van de maatschappelijke dienstverlening (SINE/Activaplan/ Doorstromingsprogramma)

Hangt af van de combinatie

 • Het bedrag van de toelage komt overeen met het gedeelte van het loon dat het OCMW een de hoofdbegunstigde moet betalen. Het andere gedeelte van het loon wordt betaald door de werkgever.
 • Er moet hier worden opgemerkt dat het loon dat de begunstigde heeft ontvangen voor zijn tewerkstelling wel degelijk beschouwd wordt als een inkomen.
 • Opmerking: vanaf 01/01/2017 werden deze drie maatregelen in Vlaanderen weerhouden.

44. Partnerschapovereenkomsten

Deze maatregel werd opgeheven op 01/01/2017 voor de Waalse OCMW ‘s, uitgezonderd die voor de 9 Duitstalige OCMW ’s.

Begunstigde / Partner

 • Het OCMW vermeldt maandbedrag.
 • Voor een individuele begeleiding van minstens 50 uren bedraagt de toelage van de Staat 250,00 EUR per overeenkomst. Voor een individuele begeleiding van minstens 100 uren bedraagt de toelage van de Staat 500,00 EUR per overeenkomst. Het gaat dus om een vast bedrag per overeenkomst en geen maandbedragen! De afrekening mag niet worden opgesplitst in verschillende delen. Aan het einde van de begeleiding moet het totaalbedrag van 250,00 EUR of van 500,00 EUR worden gevraagd (in 1 keer).

45. Onderhoudsuitkering

Begunstigde / Partner

 • Het OCMW vermeldt maandbedrag.
 • Deze toelage bedraagt de helft van het bedrag van de betaalde onderhoudsuitkeringen, met een maximum van 91,67 EUR/maand (terugbetaling aan 100 %).

50. Totaalbedrag

 • Het OCMW vermeldt het totaalbedrag van de door de Staat gesubsidieerde steun toegekend aan de begunstigde.

52. Datum van inwerkingtreding tussenkomst ziekenfonds

 • Het OCMW vermeldt de startdatum van de periode waarvoor de begunstigde in orde is met het ziekenfonds.
 • Voor de medische en farmaceutische kosten verstrekt aan de begunstigde vanaf deze datum buiten een zorginstelling moet de begunstigde een tussenkomst ontvangen van het ziekenfonds.

  Wanneer de begunstigde in orde is met het ziekenfonds op moment X met terugwerkende kracht op moment Y, vermeld het OCMW datum Y.

  Wanneer, op moment X, het OCMW van de Staat reeds de terugbetaling heeft ontvangen van de medische of farmaceutische kosten verstrekt aan de begunstigde buiten een zorginstelling tussen moment Y en moment X moet het OCMW erop toezien dat het ziekenfonds tussenkomt, deze kosten terugvordert en de terugvordering aan de Staat doorgeeft via een formulier F.

92. Refentie

 • In deze rubriek kan het OCMW een referentienummer toekenning van maximaal 12 karakters.

94. Vonnis or arrest

1

De steun werd toegekend krachtens een vonnis van de arbeidsrechtbank of een arrest van het arbeidshof.

In geval van veroordeling van het OCMW dient het OCMW de rechterlijke uitspraak te versturen naar de dienst Frontoffice (vraag@mi-is.be). In functie hiervan zal de POD de kosten al dan niet ten laste nemen.