Formulier C

ALGEMENE INLEIDING

Het OCMW deelt mee dat het de aan een begunstigde toegekende steun beëindigt.

Een formulier C kan betrekking hebben op een formulier B1 of op een formulier B2.

De datum van inwerkingtreding van formulier C kan onmogelijk worden verbeterd. Een andere datum van inwerkingtreding betekent dat het om een ander en nieuw formulier C gaat.

Het OCMW kan eveneens een reeds ingediend formulier C annuleren. Hiervoor vult het een nieuw formulier C in met dezelfde gegevens als die in formulier C dat geannuleerd moet worden en vermeldt code 9 in de rubriek regularisatie. Het originele formulier C wordt beschouwd alsof het nooit heeft bestaan.

De annulering van een formulier C heeft tot gevolg dat formulier B dat oorspronkelijk stopgezet werd, opnieuw geldig wordt.

Het OCMW moet een formulier C versturen telkens als het de beslissing neemt om de steun stop te zetten.

 

De rubrieken van formulier C

2. KBO nummer

  • Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

3. Dossiernummer

  • Het OCMW vermeldt het dossiernummer waarvan de begunstigde deel uitmaakt.
  • Er moet worden opgemerkt dat een formulier C slechts verband houdt met een enkel formulier B1 of met een enkel formulier B2. Met andere woorden, elke formulier, of het nu B1 of B2 is, moet geannuleerd worden door een apart formulier C (C1 en/of C2).
  • Wanneer er een einde moet gesteld worden aan een formulier B1 moet formulier C het suffix hebben van de hoofdbegunstigde. Dit suffix is noodzakelijk gelijk aan '00'.
  • Wanneer er een einde moet gesteld worden aan een formulier B2 moet formulier C het suffix hebben van de begunstigde die vermeld wordt in formulier B2 (Hoofd- of bijkomende begunstigde).

4. Datum van inwerkingtreding

  • Het gaat om de datum vanaf wanneer de steun van het OCMW werd stopgezet.

62. Datum van de beslissing

  • Het gaat om de datum vanaf wanneer de steun van het OCMW werd stopgezet.

63. Aard van de beslissing

  • De volgende codes zijn mogelijk:

1

Annulering van een formulier B1

2

Annulering van een formulier B2

64. Reden van de intrekking van de steun

Het OCMW vermeldt de belangrijkste reden waarom de maatschappelijke dienstverlening wordt ingetrokken.

  • De volgende codes zijn mogelijk:

01

De begunstigde heeft geen recht meer op de maatschappelijke dienstverlening omwille van zijn verblijfsstatuut

02

De begunstigde heeft voldoende bestaansmiddelen of heeft de mogelijkheid om voldoende bestaansmiddelen te verwerven

03

De begunstigde kan zijn rechten laten gelden op uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving

04

De begunstigde is niet werkbereid en kan geen gezondheids- of billijkheidsredenen inroepen

06

De begunstigde is erkend als vluchteling en heeft dus recht op het leefloon

07

De feitelijke verblijfplaats van de begunstigde ligt niet in België

08

De begunstigde verzaakt aan zijn aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening

09

De begunstigde is overleden

10

Het OCMW is niet bevoegd om maatschappelijke dienstverlening toe te kennen aan de begunstigde

11

De begunstigde is jonger dan 25 jaar en weigert om een geïndividualiseerde integratieovereenkomst te sluiten

12

De begunstigde kan aanspraak maken op een onderhoudsuitkering vanwege de personen die hiertoe verplicht zijn

13

De begunstigde weigert om mee te werken aan het sociaal onderzoek

14

Andere redenen

91. Intrekking van formulier C

9

Dit formulier C is een annulering van een bestaand formulier C

92. Referentie

  • Het OCMW kan een referentienummer toekennen van maximaal 12 karakters.