Bijzondere bepalingen

Voor een aantal op te stellen stukken werd uitdrukkelijk bepaald welke vermeldingen er in opgenomen moeten worden, dit tot waarborg van de rechten van de aanvrager en rekening houdend met de bepalingen van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

Aangezien het ontbreken van een aantal vermeldingen in een aantal gevallen kan leiden tot nietigheid van het stuk of als gevolg heeft dat de beroepstermijn niet begint te lopen, is het van het grootste belang dat de vereiste vermeldingen op de desbetreffende stukken worden vermeld.

Hieronder volgt een niet-limitatief overzicht van de vermeldingen die op sommige documenten moeten voorkomen.

1. Ontvangstbewijs van de aanvraag

 • Onderzoekstermijn van de aanvraag
 • Hoorrecht van de betrokkene
 • Aangifteplicht van betrokkene van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben

2. Overzenden naar bevoegd geacht centrum bij onbevoegdheid + in kennisstelling van de aanvrager van de overzending

Op straffe van nietigheid: de redenen van de onbevoegdheid.

3. Aanvraagformulier met de gegevens die nodig zijn voor het sociaal onderzoek

 • Alle inlichtingen betreffende de identiteit en de materiële en sociale toestand van de betrokkene en van alle personen waarmee hij samenwoont wiens inkomsten in aanmerking moeten/kunnen genomen worden voor de berekening van het leefloon van de betrokkene.
 • De bestaansmiddelen van de betrokkene.
 • De vermelding van het OCMW of de centra die reeds financieel zijn tussengekomen in een inschakelings- of tewerkstellingsprogramma van de betrokkene.
 • De vermelding van het OCMW dat een installatiepremie heeft betaald aan de betrokkene.
 • De vermelding van het OCMW of de centra die reeds een spi-vrijstelling aan de betrokkene hebben toegekend.
 • De door de aanvrager aan het OCMW gegeven machtiging om alle inlichtingen en verklaringen na te zien bij financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid en bij de openbare besturen, en onder meer, bij de ambtenaren van de Mechanografische Dienst van de Administratie der Directe Belastingen en bij de ontvanger der registratie en domeinen.

4. Beslissing tot toekenning, herziening of weigering

 • Deze moet schriftelijk gebeuren.
 • Afdoende gemotiveerd (juridisch en feitelijk).
 • Het toegekende bedrag, de berekeningswijze en de regelmaat van betaling.
 • De mogelijkheid om beroep in te stellen.
 • Het adres van de bevoegde rechtbank.
 • De beroepstermijn en de wijze waarop beroep ingesteld wordt.
 • De mogelijkheid om zich in beroep te laten bijstaan (artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek).
 • De vermelding dat het beroep gratis is (artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek).
 • De refertes van het dossier en de dienst en maatschappelijk werker die het dossier beheert.
 • De mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de dienst die het dossier beheert.
 • Het feit dat het instellen van een beroep bij de arbeidsrechtbank de uitvoering van de beslissing niet schorst.
 • In voorkomend geval, de periodiciteit van de betaling.

Als de beslissing de specifieke vermeldingen niet bevat, gaat de beroepstermijn niet in.

5. Beslissing tot terugvordering bij de betrokkene waarvan bij gebreke van die vermeldingen de beroepstermijn niet ingaat

De vermeldingen die ook gelden bij een beslissing tot toekenning, herziening of weigering.

En daarnaast in geval van terugvordering bij herziening met terugwerkende kracht:

 • De vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald.
 • Het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald en de berekeningswijze ervan.
 • De inhoud en de refertes van de bepalingen die aantonen dat de betalingen onverschuldigd zijn gebeurd.
 • De in aanmerking genomen verjaringstermijn.
 • De mogelijkheid voor het OCMW om af te zien van de terugvordering en de hiervoor te volgen procedure.
 • De mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van terugbetaling in schijven voor te leggen.

Als de beslissing de specifieke vermeldingen niet bevat, gaat de beroepstermijn niet in.

6. Kennisgeving aan de onderhoudsplichtigen van de beslissing tot terugvordering

De wettelijke bepalingen waarop de terugvordering gebaseerd is.

De berekeningswijze van het teruggevorderde bedrag.

De mogelijkheid van het OCMW om van de terugvordering af te zien om billijkheidsredenen en de procedure die hiervoor moet gevolgd worden.

De mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te stellen.

De mogelijkheid om een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te leggen.

7.Herinneringsschrijven indien de onderhoudsplichtige niet reageert op terugvordering binnen een termijn van 30 dagen

Het verzoek tot betaling binnen 2 weken, zo niet invordering via gerechtelijke weg.