Formulier A

De rubrieken van formulier A

Definitie van een dossier: in het kader van deze verklarende nota wordt onder dossier verstaan, een hoofdbegunstigde, de levenspartner, de minderjarige kinderen ten laste

Formulier A duidt de begunstigden aan van het dossier en vermeldt de gegevens in verband met hun identiteit.

Er is steeds een enkele hoofdbegunstigde per dossier.

De hoofdbegunstigde is de persoon van wie het dossier de naam draagt en die de steun heeft aangevraagd. Hij is de houder van het dossier.

Wanneer het dossier bijkomende begunstigden telt (partner, minderjarige kinderen ten laste) naast de hoofdbegunstigde, moet formulier A worden ingevuld met de gegevens van deze begunstigden.

Bij wijziging in de bijkomende begunstigden (een persoon maakt geen deel meer uit van de bijkomende begunstigden of maakt er nu deel van uit, wat voorheen niet het geval was…), moet formulier A bijgevolg worden aangepast.

Op dit formulier geeft het OCMW de gegevens weer in verband met de identiteit van de begunstigde(n);

Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

Hoofdbegunstigde

Het OCMW kent vrij een uniek dossiernummer toe aan de hoofdbegunstigde (dat ook zal gebruikt worden voor de bijkomende begunstigden).

Het moet echter aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • Vanaf het ogenblik dat een dossiernummer wordt toegekend aan een begunstigde, kan dit niet meer worden toegekend aan een andere begunstigde en blijft dit definitief.
  • Het dossiernummer telt maximaal 11 karakters.
  • Cijfers en letters zijn toegestaan. Andere tekens (blanco, streepjes, schuine streepjes, ...) zijn toegestaan, maar worden niet erkend tijdens de informaticabehandeling. Hetzelfde geldt voor de nullen die het eerste cijfer of de eerste letter van het dossier voorafgaan. In de behandeling worden kleine letters op dezelfde manier geïnterpreteerd als hoofdletters.

Het dossiernummer is de spil tussen de verschillende formulieren die eenzelfde dossier vormen. Het identificeert het dossier en zal steeds worden overgenomen op de andere formulieren in verband met het dossier die het OCMW indient. Het dossiernummer kan niet worden gewijzigd.

Wanneer een bijkomende begunstigde hoofdbegunstigde wordt, moet een nieuw dossiernummer worden toegekend. (voorbeeld: een kind dat 18 jaar wordt, wijziging in de gezinssituatie, zoals scheiding van het koppel, …).

Hoewel dit niet verplicht is, beveelt de POD MI aan om het rijksregisternummer te gebruiken als dossiernummer.

Voor een eerste aanvraag is de datum van inwerkingtreding de datum vanaf wanneer de steun wordt toegekend door het OCMW.

Wanneer een OCMW een nieuw formulier A verstuurt om een wijziging van gegevens te melden, is de datum van inwerkingtreding de datum vanaf wanneer de wijziging van toepassing zijn.

Het OCMW schrijft de naam van de begunstigde zoals die voorkomt in het Rijksregister.

Bij een samengestelde naam moeten deze allemaal worden ingeschreven in de rubriek.

Het OCMW schrijft de voornaam van de begunstigde zoals die voorkomt in het Rijksregister.

Wanneer er geen naam gekend is in het Rijksregister moet deze rubriek niet worden ingevuld.

Het OCMW schrijft de geboortedatum van de hoofdbegunstigde zoals die voorkomt in het Rijksregister

Wanneer de geboortedatum van de hoofdbegunstigde niet gekend is, past het OCMW volgende regels toe:

Wanneer enkel het geboortejaar gekend is, maar niet de dag of de maand gebruikt het OCMW de datum van 30 juni met het geboortejaar (bijvoorbeeld: 30/06/1977).

Wanneer enkel de dag niet gekend is, terwijl maand en jaar gekend zijn, gebruikt het OCMW 15 in de zone dag.

Wanneer de begunstigde niet over een INSZ-nummer beschikt, moet een bisnummer (eveneens voor het statuut E zie hieronder) worden aangevraagd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. (Voor de aanvraag tot het verkrijgen van een bisnummer bestaat er een specifieke XML-stroom die jouw informaticaleverancier jou kan uitleggen).

De status komt overeen met een bepaalde categorie op basis van wettelijke bepalingen.

De volgende codes zijn mogelijk:  

A

erkende vluchteling of staatloze( met recht op leefloon) en subsidiaire bescherming (vanaf 1/12/16)

B

kandidaat-vluchteling

C

illegaal verblijvend en gekend in het Rijksregister of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

E

tijdelijk verblijf / vreemdeling op doorreis (met toeristenvisum)

F

Belg gerepatrieerd door de regering

G

minderjarige van onbekende vader of moeder of kind van Belgische nationaliteit dat verlaten werd bij de geboorte en waarvan de moeder niet was ingeschreven in het bevolkingsregister

H

Belg die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister

I

vreemdeling die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister, die het recht hebben om in het land te verblijven

K

vreemdeling met attest "tijdelijk duur ontheemde "

    M

minderjarig kind ten laste dat in het bevolkingsregister is ingeschreven

Het OCMW vermeldt het adres van de feitelijke verblijfplaats van de begunstigde.

Het gaat niet noodzakelijk om het officiële adres van de begunstigde.

Het OCMW vermeldt de postcode van de gemeente van feitelijke verblijfplaats.

Wanneer de hoofdbegunstigde in een instelling verblijft, geeft het OCMW duidt het soort instelling aan:

 

01

Psychiatrisch ziekenhuis

02

Erkende instelling voor gehandicapten

03

Erkend rustoord voor bejaarden, serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening, voor zover deze voorzieningen als dusdanig door de bevoegde overheid erkend zijn

04

Instelling van gelijk welke aard, waar die persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing

05

Instelling of inrichting die door de bevoegde overheid erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en hen tijdelijk te huisvesten en te begeleiden

06

Erkend rust- en verzorgingstehuis

07

Een psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief van beschut wonen, voor zover deze voorzieningen door de bevoegde overheid erkend zijn

08

Instelling voor kinderen of verblijf bij een privépersoon die hem huisvest onder bezwarende titel

09

Andere

 

Het OCMW vermeldt de nationaliteit van de begunstigde met behulp van de NIS-code-nationaliteit zoals die voorkomt in het Rijksregister

De volgende codes zijn mogelijk :

1 Man
2 Vrouw

De volgende codes zijn mogelijk:

03

psychiatrisch ziekenhuis, erkende instelling voor personen met een handicap, erkend rusthuis voor ouderen, serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening, voor zover deze voorzieningen als dusdanig door de bevoegde overheid erkend zijn, instelling van gelijk welke aard, waar die persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing, instelling of inrichting die door de bevoegde overheid erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en hen tijdelijk te huisvesten en te begeleiden, erkend rust- en verzorgingstehuis, wanneer het gaat om een minderjarige, instelling voor kinderen of verblijf bij een privépersoon die hem huisvest onder bezwarende titel, een psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief van beschut wonen, voor zover deze voorzieningen door de bevoegde overheid erkend zijn

A of B of E

05

de begunstigde is alleenstaand

B

11

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner

A

12

de begunstigde woont enkel samen met de ouders of aanverwanten en/of andere personen (geen kinderen)

A

13

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner en ouders of verwanten en/of andere personen (geen kinderen)

A

14

de begunstigde woont enkel samen met één of meer ongehuwde minderjarige kinderen

E

15

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner en één of meer ongehuwde minderjarige kinderen

E

16

de begunstigde woont samen met één of meer minderjarige kinderen en ouders of verwanten en/of andere personen

E

17

de begunstigde woont samen met zijn partner en één of meer minderjarige kinderen en ouders of verwanten en/of andere personen

E

18

de begunstigde woont enkel samen met meerderjarige kinderen

A

19

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner en meerderjarige kinderen

A

20

de begunstigde woont enkel samen met meerderjarige kinderen en ouders of verwanten en/of andere personen

A

21

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner en meerderjarige kinderen en ouders of verwanten en/of andere personen

A

22

de begunstigde woont enkel samen met meerdere kinderen, waarvan minstens één ongehuwd minderjarig kind

E

23

de begunstigde woont enkel samen met zijn partner en meerdere kinderen, waarvan minstens één ongehuwd minderjarig kind

E

24

de begunstigde woont samen met meerdere kinderen, waarvan minstens een ongehuwd minderjarig kind en ouders of verwanten en/of andere personen

E

25

de begunstigde woont samen met zijn partner en meerdere kinderen, waarvan minstens een ongehuwd minderjarig kind en ouders of verwanten en/of andere personen

E

26

de begunstigde woont samen met minstens één ongehuwd minderjarig kind en een partner die niet aan de voorwaarden van categorie E voldoet.

A of E

Het gaat hier om de feitelijke gezinssituatie van de hoofdbegunstigde.

A= categorie samenwonende B=categorie alleenstaande E= categorie gezinslast

Het OCMW vermeldt het aantal personen dat deel uitmaakt van het dossier. De toegekende steun aan de hoofdbegunstigde is eigenlijk bestemd voor alle begunstigden van het dossier.

Het gaat om de datum van de eerste inschrijving in het Rijksregister.

Deze rubriek moet worden ingevuld voor de statussen A, B, C, I en K, maar niet voor de statussen E, F, G en H.

Het OCMW vermeldt of de begunstigde sinds vijf jaar in België verblijft, met of zonder onderbreking. De periode van 5 jaar moet berekend worden vanaf de eerste datum van inschrijving in het vreemdelingenregister.

De volgende codes zijn mogelijk:

0

de hoofdbegunstigde heeft geen 5 jaar in België verbleven

1

de hoofdbegunstigde heeft vijf jaar zonder onderbreking in België verbleven

2

de hoofdbegunstigde heeft vijf jaar in België verbleven, maar onderbroken.

 In deze rubriek kan het OCMW een referentienummer toekenning van maximaal 12 karakters.

Bijkomende begunstigde

Suffix

Een uniek suffix met twee karakters wordt aan elke bijkomende begunstigde toegekend. Dit suffix vervolledigt het dossiernummer van de hoofdbegunstigde. Het suffix moet, samen met het dossiernummer, worden overgenomen op de andere formulieren die door het OCMW worden ingediend.

Elke bijkomende begunstigde wordt één enkel suffix toegekend in het dossier.

Dit suffix is onveranderlijk; de bijkomende begunstigde behoudt het zolang hij deel uitmaakt van het dossier.

61. Naam

62. Voornaam

63. Geboortedatum

64. INSZ Nummer

65. Statuut

67. Nationaliteit

De rubrieken 61 tot 67: de instructies van de rubrieken die overeenkomen met die van de hoofbegunstigde zijn hier eveneens van toepassing.

Het OCMW noteert hier het verband tussen de bijkomende begunstigde en de hoofdbegunstigde.

   01

partner van de begunstigde

02

minderjarig kind ten laste van de begunstigde