Referentieadres

Onder referentieadres wordt verstaan :

Het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven”.

Een referentieadres biedt de persoon de mogelijkheid om een administratieve verankering te hebben en zijn briefwisseling te ontvangen. Het is dus niet enkel in het belang van de betrokkene, maar ook in het belang van derden (gerechtsdeurwaarders, schuldeisers, overheidsdiensten, …).

Dankzij het referentieadres kan de betrokkene ook aanspraak maken op alle sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister vereist is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, aansluiting bij een ziekenfonds, …).

De FOD Binnenlandse Zaken is bevoegd voor wat betreft referentieadressen.

Verbeterde opvolging van daklozen die zijn ingeschreven onder een referentieadres

Om een betrouwbare globale schatting te verkrijgen van het aantal daklozen in België en efficiënte strategieën in te voeren ter bestrijding van dakloosheid, hebben de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie samen een nieuwe structuur ontwikkeld voor de IT024 (referentieadres) in het rijksregister.

Tot nu toe gaf de IT024 inlichtingen over alle personen die onder een referentieadres waren ingeschreven, zonder de categorie te verduidelijken waartoe de persoon behoorde:

 • Daklozen;
 • Gedetineerden;
 • Personen die in een mobiele woning verblijven, ...

In de praktijk vergemakkelijkte deze globale structuur niet de opvolging van de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres en de opvolging van de betrokken personen.

Daarom werd beslist om de verschillende soorten referentieadressen die mogelijk zijn in de IT024 te categoriseren. Voortaan zal het mogelijk zijn om het aantal daklozen die ingeschreven zijn op een referentieadres ofwel bij het OCMW, ofwel bij een natuurlijke persoon in getallen uit te drukken, dankzij de raadpleging van het rijksregister (IT 024). Deze aanpassingen zullen vanaf woensdag 28 april 2021 operationeel zijn.

Informatietype IT024 bevat:

 • De informatiedatum: De begindatum van het referentieadres; dat is de datum van de beslissing tot toekenning van het referentieadres.
 • De begunstigde (label: ‘status’): de aanduiding van de categorie van personen aan wie het referentieadres werd toegekend.

De volgende codes “Begunstigde” worden geïdentificeerd:

 • 0010: Persoon die, bij gebrek aan voldoende middelen, niet over een  vaste verblijfplaats beschikt – Inschrijving bij het OCMW
 • 0011: Persoon die, bij gebrek aan voldoende middelen, niet over een  vaste verblijfplaats beschikt – Inschrijving bij een burger
 • 0020: Mobiele woning
 • 0021: Hechtenis
 • 0022: Beroepsredenen voor een maximale duur van 1 jaar
 • 0023: Buitenlandse opdracht - Defensie
 • 0024: Buitenlandse opdracht - Politie
 • 0025: Dienstplicht
 • 0026: Buitenlandse opdracht - Ambtenaar
 • 0027: Buitenlandse opdracht - Coöperatie

De NIS-code (label: ‘nis’) : de NIS-code van de betrokken gemeente.
 
De einddatum van het referentieadres (label ‘terminationdate’).