De regel van bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965

 1. Wettelijke bepaling

Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 (inwerkingtreding op 11/04/2020) vermeldt dat: 

"Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beslissing neemt over de medische en farmaceutische hulp overeenkomstig artikel 9ter is het bevoegd om de nodige bijstand te verlenen tijdens de geldigheidsperiode van deze beslissing. Wanneer de hospitalisatie de geldigheidsperiode van deze beslissing overschrijdt, blijft dit openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie."

2. De inhoud van de wettelijke bepaling

Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 1965 april is een regel van bevoegdheidscontinuïteit van het OCMW dat een beslissing heeft genomen in verband met de medische en farmaceutische hulp. Dit OCMW zal bevoegd blijven tijdens de geldigheidsperiode van de ten laste neming van de medische hulp en voor de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie van de betrokkene wanneer deze de geldigheidsperiode van de medische hulp overschrijdt. Hij blijft eveneens bevoegd voor alle andere vormen van hulp te verlenen tijdens deze periode.

1)    "Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beslissing neemt over de medische en farmaceutische hulp overeenkomstig artikel 9ter is het bevoegd om de nodige bijstand te verlenen"

OCMW X dat de medische hulp heeft toegekend is eveneens bevoegd om de lijst van de zorgen van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp uit te breiden en om elke andere vorm van hulp te verlenen aan de betrokkene.

2)    "tijdens de geldigheidsperiode van deze beslissing"

Datzelfde OCMW X blijft bevoegd om de medische hulp en alle vormen van hulp te verlenen aan de betrokkene tijdens de hele geldigheidsperiode van de tenlasteneming van de medische hulp.

In het geval dat de territoriale bevoegdheid van het OCMW wijzigt tijdens de geldigheidsperiode van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp, kan het OCMW zich onbevoegd verklaren en zijn beslissing voor de toekomst intrekken. Vanaf de datum van beslissing tot intrekking, is de medische dekking niet meer geldig. Het OCMW moet dan ook de steunaanvraag van de persoon overmaken aan het volgens hem bevoegd OCMW overeenkomstig artikel 58, §3 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s. Zolang het OCMW zijn beslissing niet heeft ingetrokken en de steunaanvraag niet heeft overgemaakt, blijft het bevoegd.

3) "Wanneer de hospitalisatie de geldigheidsperiode van deze beslissing overschrijdt, blijft dit openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie"    

Datzelfde OCMW X blijft eveneens bevoegd voor de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie van de betrokkene, en dit zelfs al is de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp niet meer geldig.

Indien de wijziging van de territoriale bevoegdheid van het OCMW tijdens de hospitalisatie van de betrokkene heeft plaatsgevonden, blijft het OCMW dat de beslissing heeft genomen om de medische hulp ten laste te nemen, bevoegd gedurende de gehele ononderbroken periode van zijn hospitalisatie.

Het feit dat de betrokkene van verblijfplaats verandert tijdens de geldigheidsperiode van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp of tijdens zijn hospitalisatie heeft geen invloed op de territoriale bevoegdheid van het oorspronkelijke OCMW, dat bevoegd blijft.

In het geval dat er een onderbreking van de hospitalisatie van betrokkene is, dient deze laatste een nieuwe aanvraag medische hulp in te dienen bij het bevoegd OCMW als zijn beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp niet meer geldig is tijdens zijn nieuwe opname in het ziekenhuis.

3. De datum van inwerkingtreding van de nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 

De nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 treedt in werking op 11 april 2020. 

4. In de praktijk

4.1. Voorbeeld van geval uit de praktijk

De persoon verbleef in gemeente "X" en heeft op 14/04/2020 zijn eerste aanvraag tot  maatschappelijke hulpverlening verleent    en  medische hulp ingediend bij het OCMW van de gemeente "X". 

     1. Bepaling van het bevoegd OCMW 

  • Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1, van de wet van 02/04/1965 
  • Aangezien de betrokkene gewoonlijk verblijft in gemeente "X" is het OCMW van gemeente "X" bevoegd om hem de hulp toe te kennen 
  • OCMW "X" verleent medische hulp gedurende 3 maanden. Het OCMW heeft een beslissing ingevoerd in het systeem MEDIPRIMA voor een periode van 3 maanden: van 14/04/2020 tot 13/06/2020. 

     2. Continuïteit van de bevoegdheid van het OCMW dat een beslissing heeft genomen in verband met de medische hulp

A.    Op 01/06/2020 verhuist de betrokkene naar gemeente "Y":

  • Toepassing van de regel van bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §9 van de wet van 02/04/1965 
  • Het OCMW van gemeente "X" dat een beslissing heeft genomen over de medische hulp blijft bevoegd om de medische hulp en elke andere vorm van hulp toe te kennen aan de betrokkene tijdens de geldigheidsperiode van deze beslissing:  dus tot 13/06/2020 en dit zelfs wanneer de betrokkene van verblijfplaats is veranderd sinds 01/06/2020. 
  • Aangezien de territoriale bevoegdheid van het OCMW is gewijzigd    als gevolg van de wijziging van de woonplaats van de betrokkene, kan OCMW "X" zich onbevoegd verklaren en zijn beslissing om de medische hulp op zich te nemen met ingang van 01/06/2020 intrekken en het verzoek om hulp aan OCMW "Y" overmaken, overeenkomstig artikel 58, §3 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s. Zolang het OCMW zijn beslissing niet heeft ingetrokken en de steunaanvraag heeft overgemaakt, blijft het bevoegd.

B.    De betrokkene is sinds 25/05/2020 gehospitaliseerd voor onbepaalde duur: 

  • Toepassing van de regel van bevoegdheidscontinuïteit van voornoemd artikel 2, §9
  • Het OCMW van gemeente "X" zal bevoegd blijven om hulp te verlenen aan de betrokkene tijdens de volledige ononderbroken duur van zijn hospitalisatie:

      -  zelfs wanneer er een territoriale bevoegdheidswijziging van het OCMW (naar aanleiding van de verandering van de verblijfplaats van de persoon) heeft plaatsgevonden op 01/06/2020; 
      -  zelfs wanneer zijn hospitalisatie de einddatum van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp overschrijdt (13/06/2020).

  • In het geval dat de hospitalisatie van betrokkene onderbroken is, bijvoorbeeld van 01/07/2020 tot 15/07/2020, is de continuïteit van de bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, niet meer toepasbaar vanaf 01/7/2020. In dat geval dient de bevoegdheid van het OCMW heronderzocht na indiening van een nieuwe steunaanvraag door betrokkene tijdens zijn nieuwe hospitalisatie.


boomstructuur

Uitleg bij het schema

Wanneer iemand een aanvraag tot maatschappelijke financiële hulp indient bij een OCMW moeten we, om het OCMW te bepalen dat territoriaal bevoegd is om deze aanvraag te onderzoeken, kijken of de betrokkene reeds medische hulp ontving die nog steeds geldig is bij een ander OCMW of niet.

1)    Wanneer de betrokkene, op het ogenblik van zijn aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening van een medische hulp genoot geopend in Medipria  OCMW Y:
       Toepassing van artikel 2, §9 van de wet van 02/04/65
       OCMW Y = bevoegd = OCMW dat de medische hulp  heeft toegekend


2)    Wanneer de betrokkene, op het ogenblik van zijn aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening, geen steun genoot of over een niet-geldig medische kaart beschikt:
       Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1°, of van een andere bevoegdheidsregel van artikel 2 van de wet van 02/04/1965 volgens de situatie van de steunaanvrager 
       In het schema betreft het een persoon die een gewoonlijke verblijfplaats heeft in gemeente X:
       Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°,: OCMW X = bevoegd = OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de betrokkene.

5. De nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 en de niet-naleving van de wettelijke termijn voor het versturen van de steunaanvraag  

Artikel 58, § 3 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 08/07/1976 bepaalt als volgt: 
“Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd acht, zendt het deze aanvraag over binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Binnen dezelfde termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze overzending.
Op straffe van nietigheid gebeurt de overzending van de aanvraag aan het bevoegd geachte openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals de kennisgeving van de overzending aan de aanvrager, door een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid.
De aanvraag zal evenwel worden gevalideerd op de datum van ontvangst bij het eerste openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zoals bepaald in § 1.
Het openbaar centrum voor maatschappelijke integratie dat deze verplichting niet naleeft, moet overeenkomstig de door deze wet gestelde voorwaarden maatschappelijke dienstverlening verlenen zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten grondslag liggen niet heeft medegedeeld.”

Wanneer een OCMW de wettelijke termijn van vijf kalenderdagen voor het doorsturen van het verzoek om medische hulp naar het OCMW dat het als bevoegd beschouwt, niet in acht heeft genomen, dan is het zelf bevoegd om overeenkomstig artikel 9ter een beslissing te nemen over medische en farmaceutische hulp totdat het verzoek aan het tweede OCMW heeft doorgezonden.
Bij toepassing van de nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 is dit OCMW bevoegd om de nodige hulp te verlenen tijdens de geldigheidsperiode van de genoemde beslissing en blijft het bevoegd voor de gehele ononderbroken periode van de hospitalisatie van de betrokkene.

Praktische voorbeelden:

De betrokken persoon heeft op 14/04/2020 een verzoek om medische hulp ingediend.
OCMW “X” heeft op 14/04/2020 een steunaanvraag ontvangen en heeft dit op 30/04/2020 doorgestuurd naar OCMW “Y”.


a)    Aangezien OCMW “X” de wettelijke termijn van vijf kalenderdagen voor het indienen van het verzoek om medische hulp bij OCMW “Y” niet in acht heeft genomen, moet OCMW “X” krachtens de sanctie bepaald in artikel 58, lid 3, van de organieke over de OCMW’s van 08/07/1976 een beslissing nemen over medische en farmaceutische hulp overeenkomstig artikel 9ter. Het OCMW “X” heeft beslist om een beslissing tot tenlasteneming in te voeren het MEDIPRIMA-systeem voor een periode van drie maanden: van 14/04/2020 tot 13/06/2020.


b)    Op grond van de nieuwe bevoegdheidsregel in artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965, is OCMW “X” bevoegd om de nodige hulp te verlenen aan de betrokkene tijdens de geldigheidsduur van zijn beslissing (van 14/04/2020 tot 13/06/2020). 
In geval van hospitalisatie van de betrokkene gedurende deze periode blijft OCMW “X” bevoegd voor de volledige ononderbroken duur van zijn hospitalisatie, zelfs als deze langer duurt dan 13/06/2020.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.