Artikel 9ter: Regularisatie van verblijf om medische redenen

Definitie

Artikel 9ter heeft betrekking op de verblijfsregularisatie op grond van medische redenen.

De aanvraag voor een verblijf langer dan drie maanden kan in België worden ingediend indien de persoon op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft.

De procedure is schriftelijk. De aanvrager ontvangt niet noodzakelijk een oproep voor een medisch onderzoek.

Het onderzoek van een aanvraag 9ter gebeurt in twee fasen:

 • Ontvankelijkheidsfase.
 • Fase van onderzoek ten gronde.

Een aanvraag 9ter kan tegelijkertijd worden gedaan met elke andere aanvraag tot verblijf om een andere reden, inclusief een asielaanvraag en/of een aanvraag om buitengewone omstandigheden (9bis).

Indienen van een aanvraag

 

Juridische basis

Verblijfsrecht

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

OCMW

Terugbetaling

 • Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s
 • Ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de OCMW’s toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven
 • Koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de OCMW’s wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven

 

1. Indienen van de aanvraag

1.1. Procedure vreemdelingenrecht

In tegenstelling tot de aanvragen tot machtiging tot verblijf ingediend overeenkomstig artikel 9bis van de wet, moet deze aanvraag rechtstreeks worden ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, door middel van een aangetekende brief.

Deze aanvraag moet gericht worden aan de afgevaardigde van de minister, waarbij de volgende documenten en inlichtingen moeten worden gevoegd:      

 • ofwel een kopie van het nationaal paspoort of van de identiteitskaart, ofwel de motivering op basis waarvan de betrokkene kan worden vrijgesteld van deze voorwaarde;
 • een geneeskundig getuigschrift;
 • gelijk welke andere informatie of gelijk welk nuttig document betreffende zijn ziekte waarover hij beschikt op de datum van de indiening van de aanvraag;
 • het adres van zijn effectieve verblijfplaats.

     a) Recht op maatschappelijke integratie

De persoon voldoet niet aan de voorwaarden wat betreft het verblijf om het recht op maatschappelijke integratie te genieten.

      b) Recht op dienstverlening

Het feit dat men een regularisatieaanvraag indient bij DVZ geeft geen enkel recht op verblijf. Dus, behalve wanneer de persoon een andere maatregel geniet die hem de mogelijkheid geeft om in België te verblijven, wordt de persoon beschouwd als iemand die illegaal verblijft. Hij kan geen maatschappelijke dienstverlening genieten.

Als de persoon behoeftig is, is de enige steun die deze persoon kan ontvangen dringende medische hulp, behoudens uitzonderlijke gevallen. De persoon wordt immers beschouwd als iemand die illegaal verblijft.

Verblijfstitel

Geen verblijfsrecht

Geen documenten met betrekking tot het verblijf bezorgd

Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Geen RMI
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp: neen, behoudens uitzonderingen

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: Geen recht op gezondheidszorg, noch op ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW: enkel dringende medische hulp
Terugbetaling vanwege de Staat Terugbetaling van de dringende medische hulp, indien de betrokkene behoeftig is, behalve als de betrokkene gedekt is door een ziekteverzekering in het buitenland of een garant.

 

2. Analyse van de aanvraag op het vlak van de ontvankelijkheid

Schema Analyse van de aanvraag op het vlak van de ontvankelijkheid

2.1. De aanvraag wordt onontvankelijk verklaard

       a) Procedure vreemdelingenrecht

De aanvraag wordt onontvankelijk verklaard wanneer de documenten en inlichtingen niet of slechts gedeeltelijk worden meegedeeld bij het indienen van de aanvraag of wanneer deze aanvraag niet door middel van een aangetekend schrijven werd ingediend.

       b) Recht op maatschappelijke integratie

De persoon voldoet niet aan de voorwaarden wat betreft het verblijf om het recht op maatschappelijke integratie te genieten.

       c) Recht op maatschappelijke dienstverlening

Wanneer de aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken onontvankelijk is verklaard, heeft de betrokkene enkel recht op dringende medische hulp behoudens uitzonderingen.

Als de persoon behoeftig is, is de enige steun die deze persoon kan ontvangen dringende medische hulp. De persoon wordt immers beschouwd als iemand die illegaal verblijft.

Verblijfstitel

Geen verblijfsrecht - Geen document bezorgd

Soms Bijlage 13 - Bevel om het grondgebied te verlaten wanneer er een andere verblijfstitel was

Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Geen RMI
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp: neen

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: geen recht op gezondheidszorgen, noch op ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW: enkel dringende medische hulp, behoudens uitzonderingen
Terugbetaling vanwege de Staat Terugbetaling van de dringende medische hulp, als de betrokkene behoeftig is, behalve als de betrokkene gedekt is door een ziekteverzekering in het buitenland of een garant.

2.2. De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard

      a) Procedure vreemdelingenrecht

Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt de aanvrager van de regularisatie op basis van artikel 9ter van voormelde wet van 15 december 1980 in het vreemdelingenregister ingeschreven en wordt hem een attest van immatriculatie model A afgeleverd.

Tijdens het onderzoek van de ontvankelijk verklaarde aanvraag bevindt de aanvrager van een regularisatie op basis van artikel 9ter, zich in een onzekere verblijfssituatie en aan dat verblijf kan op elk moment een eind worden gemaakt.

      b) Recht op maatschappelijke integratie

De persoon voldoet niet aan de voorwaarden wat betreft het verblijf om het recht op maatschappelijke integratie te genieten, uitgezonderd de erkende vluchtelingen van wie de aanvraag tot regularisatie om medische redenen ontvankelijk is verklaard.

     c) Recht op maatschappelijke dienstverlening

Wanneer de aanvraag ontvankelijk werd verklaard, heeft de vreemdeling recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de beslissing, voor zover de andere bij de wet voorziene voorwaarden vervuld zijn en zolang hij zich in deze onzekere verblijfssituatie bevindt. Dit recht vervalt vanaf de dag volgend op die van kennisgeving van de beslissing tot weigering.

Wanneer de persoon behoeftig is, kan hij medische hulp ontvangen.

Verblijfstitel
 • AI – model A (oranje kaart) Geldigheid: 3 maanden, 3 maal hernieuwbaar. Na een jaar, maandelijks hernieuwbaar
 • Inschrijving VR
Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Geen RMI, uitgezonderd de erkende staatlozen van wie de aanvraag tot regularisatie om medische redenen ontvankelijk is verklaard
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp:  Recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum van de beslissing

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: Geen recht op gezondheidszorgen, noch op ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW:  ten laste nemen van de medische kosten
Terugbetaling vanwege de Staat Wanneer de persoon geholpen wordt door een OCMW: terugbetaling overeenkomstig de wet  van 2/04/1965: 100 % voor maatschappelijke dienstverlening en terugbetaling van de gezondheidszorgen overeenkomstig het RIZIV

3. Het onderzoek ten gronde van de aanvraag

Schema Analyse van de aanvraag ten gronde

3.1. De aanvraag is gegrond (de persoon wordt geregulariseerd)

Verblijfstitel

Verblijf voor een (on)bepaalde duur

• Elektronische A-kaart / BIVR (witte kaart, normaal voor de duur van een jaar)

• Elektronische B-kaart / BIVR (witte kaart voor onbepaalde duur)

Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Geen RMI, uitgezonderd de erkende staatlozen die hun verblijfsregularisatie verkregen hebben
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening

Financiële hulp: 

 • Recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum van de beslissing

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: de betrokkene kan verzekerd worden en zo niet, medische kaart vanwege het OCMW:  recht op medische hulp
Terugbetaling vanwege de Staat Wanneer de persoon geholpen wordt door een OCMW: terugbetaling overeenkomstig de wet  van 2/04/1965: 100 % voor maatschappelijke dienstverlening en terugbetaling van de gezondheidszorgen overeenkomstig het RIZIV

     a) Procedure vreemdelingenrecht

Wanneer er aan alle vereiste voorwaarden is voldaan, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk en gegrond en deelt aan het gemeentebestuur de nodige instructies mee voor de inschrijving in het vreemdelingenregister en de aflevering van een A- of B-kaart.

     b) Recht op maatschappelijke integratie

De persoon voldoet niet aan de voorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie wat betreft de nationaliteit, uitgezonderd de erkende staatloze die zijn verblijfsregularisatie heeft verkregen op basis van artikel 9ter.

     c) Recht op maatschappelijke dienstverlening

Indien de aanvraag tot regularisatie om medische redenen gegrond is, bekomt de vreemdeling een machtiging tot verblijf en heeft hij recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de beslissing en voor zover de andere bij de wet voorziene voorwaarden vervuld zijn.

3.2. De aanvraag is ongegrond

     a) Procedure vreemdelingenrecht

Wanneer de aanvraag ongegrond wordt verklaard, deelt de gemeente de beslissing tot weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken mee aan de betrokkene.

     b) Recht op maatschappelijke integratie

De persoon voldoet niet aan de voorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie wat betreft de nationaliteit.

     c) Recht op maatschappelijke dienstverlening

De vreemdeling wiens regularisatieaanvraag om medische redenen ongegrond is, heeft enkel recht op dringende medische hulp en dit vanaf de dag volgend op die van kennisgeving van de beslissing tot weigering.

Verblijfstitel Soms Bijlage 13 - Bevel om het grondgebied te verlaten
Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Neen
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp:   Geen recht op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW vanaf dag volgend op die van de kennisgeving van de weigeringsbeslissing

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: Geen ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW:   enkel dringende medische hulp
Terugbetaling vanwege de Staat Terugbetaling van de dringende medische hulp, indien de betrokkene behoeftig is, behoudens uitzonderingen

4. Beroep ingesteld tegen een beslissing

4.1. Beroep tegen een beslissing van niet-ontvankelijkheid

Het beroep wordt ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep is niet schorsend.

De vreemdeling heeft enkel nog recht op dringende medische hulp.

Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing tot onontvankelijkheid tenietdoet, wordt het dossier naar DVZ teruggezonden.

Verblijfstitel Niet-schorsend beroep
Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Neen
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp:   Geen recht op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: Geen ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW:   enkel dringende medische hulp, behoudens uitzonderingen
Terugbetaling vanwege de Staat Terugbetaling van de dringende medische hulp, indien de betrokkene behoeftig is.
 

4.2. Beroep tegen de ongegronde beslissing

Het beroep wordt ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep is niet schorsend.

De vreemdeling heeft enkel nog recht op dringende medische hulp vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing.

Wanneer de Raad voor vreemdelingenbetwistingen de beslissing tenietdoet, wordt het dossier naar DVZ teruggezonden.

Verblijfstitel Niet-schorsend beroep
Soort steun  
 • Recht op maatschappelijke integratie
Neen
 • Recht op maatschappelijke dienstverlening
Financiële hulp:   Geen recht op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW vanaf  de dag volgend op die van kennisgeving van de beslissing tot weigering

Medische hulp:

 • Vanwege het ziekenfonds: Geen ziekte- en invaliditeitsverzekering, behoudens uitzonderingen
 • Vanwege het OCMW:   enkel dringende medische hulp, behoudens uitzonderingen
Terugbetaling vanwege de Staat Terugbetaling van de dringende medische hulp, indien de betrokkene behoeftig is.

 

Aanvraag tot terugbetaling

1. Indienen van de aanvraag

Recht op maatschappelijke dienstverlening: dringende medische hulp

Tijdens de periode dat de vraag tot regularisatie ingediend is kan het OCMW een aanvraag tot dringende medische hulp indienen via een formulier A met vermelding van statuut C (illegaal), evenals een formulier B1 en/of B2 en D1/D2 (enkel medische/farmaceutische kosten en ziekenhuiskosten) als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.

2. Analyse van de aanvraag op het vlak van de ontvankelijkheid

2.1. De aanvraag is onontvankelijk verklaard: dringende medische hulp

Het OCMW kan een aanvraag tot dringende medische hulp indienen via een formulier A met vermelding van statuut C (illegaal), evenals een formulier B1 en/of B2 en D1/D2 (enkel medische/farmaceutische kosten en ziekenhuiskosten) als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.

2.2. De aanvraag is ontvankelijk verklaard:

Er kan maatschappelijke dienstverlening worden toegekend (wet65): het OCMW moet een formulier A indienen met vermelding van statuut I. De datum van inwerkingtreding van dit formulier A is ten vroegste de datum van de ontvankelijkheid van de 9ter.
Er moet een formulier B1 worden ingediend met vermelding van de verschillende soorten hulp die worden toegekend door het OCMW. De datum van inwerkingtreding is ten vroegste de datum van ontvankelijkheid. Eventueel moet er een formulier B2 worden ingediend als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.

De formulieren D1 en D2 zullen vervolgens maandelijks verstuurd worden voor de terugvordering van de kosten.

Het OCMW kan het rijksregister raadplegen; de rubrieken 195-202-210
Rubriek 195 (attest van immatriculatie)
Rubriek 202 wordt enkel ingevuld bij erkenning ten gronde en niet in geval van ontvankelijkheid.
Rubriek 210 (vreemdelingenregister op de datum van de ontvankelijkheid van de 9ter)

3. Het onderzoek van de grond van de aanvraag

3.1. De  aanvraag is gegrond

De maatschappelijke dienstverlening kan worden verdergezet (wet65): het OCMW moet een formulier A indienen met vermelding van statuut I (niet nodig als het dossier reeds werd ingediend in de ontvankelijkheidsfase).
Er moet een formulier B1 worden ingediend met vermelding van de verschillende soorten hulp die worden toegekend door het OCMW, of verlenging van de toegekende hulp in de ontvankelijkheidsfase. Eventueel moet er een formulier B2 worden ingediend als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.
De formulieren D1 en D2 zullen vervolgens maandelijks verstuurd worden om de terugvordering van de kosten te vragen.

Het OCMW kan het rijksregister raadplegen; de rubrieken 195-202-210
Rubriek 195 (kaart A, kaart B)
Rubriek 202 (regularisatie 9ter tijdelijk, regularisatie 9ter definitief)
Rubriek 210 (vreemdelingenregister op de datum van de ontvankelijkheid van de 9ter)

3.2. De aanvraag is niet gegrond

Op de datum van de kennisgeving van de ongegronde beslissing(*) wordt de persoon illegaal (behalve wanneer een ander recht is geopend): het OCMW kan een aanvraag tot dringende medische hulp indienen via een formulier A met vermelding van statuut C (illegaal), evenals een formulier B1 en/of B2 als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet en D1/D2.

Op het niveau van het register komt de ongegrondheid op 2 manieren tot uiting:

 • Als er nog een open asielprocedure bestaat, zal de persoon op de datum van de ongegronde beslissing overgaan van het vreemdelingenregister naar het wachtregister.
 • In de andere gevallen zal de gemeente overgaan tot een afvoering + verlies van het verblijfsrecht in IT 001 op de datum van de ongegronde beslissing.

(*) De POD MI beschikt niet over deze informatie. Het komt toe aan het OCMW om ons het document van de Dienst Vreemdelingenzaken te bezorgen waarbij de persoon de kennisgeving heeft ondertekend. 
Een medewerker van de Frontoffice moet dit manueel ingeven.

4. Beroep ingediend tegen een beslissing

4.1. Beroep tegen een beslissing van niet-ontvankelijkheid

Het OCMW kan een aanvraag tot dringende medische hulp indienen via een formulier A (identiteit) met vermelding van statuut C (illegaal), evenals een formulier B1 en/of B2 en D1/D2 (enkel medische/farmaceutische kosten en ziekenhuiskosten) als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.

4.2. Beroep tegen de ongegronde beslissing

Het OCMW kan een aanvraag tot dringende medische hulp indienen via een formulier A (identiteit) met vermelding van statuut C (illegaal), evenals een formulier B1 en/of B2 en D1/D2 (enkel medische/farmaceutische kosten en ziekenhuiskosten) als de persoon niet aan de voorwaarden van Mediprima voldoet.

Opmerking: in geval van een vernietiging van de ongegronde beslissing zal de maatschappelijke dienstverlening (statuut I) kunnen heropgestart worden op de datum van het arrest van de RvV.
Echter, voor de periode tussen de datum van de beslissing van DVZ, die een einde gesteld heeft aan het verblijf, en de datum van de beslissing van de RvV, die de beslissing tot intrekking van het verblijf vernietigt , kan de betrokkene aanspraak maken op achterstallige maatschappelijke dienstverlening, op voorwaarde dat het OCMW het bewijs levert dat het ontbreken van bestaansmiddelen tijdens deze periode hem momenteel verhindert om een menswaardig leven te leiden. Deze kosten zullen ten laste worden genomen door de Staat binnen de grenzen van het MB van 30/1/1995.

Vraag:

Een man van Congolese nationaliteit is naar België gekomen met een gehandicapte zoon in maart 2016.

In december 2016 ontvingen zij een immatriculatieattest op basis van regularisatie art 9 ter om medisch redenen.

Een aanvraag art 9 bis om humanitaire redenen is nog lopende

In een schrijven van  Federale. Overheidsdienst Binnenlandse zaken op d.d. 27/09/2017  wordt de aanvraag   art 9 ter  ongegrond verklaard. Bijgevolg heeft hij geen geldige verblijfspapieren en is de financiële steun stopgezet.

Mijnheer heeft hiertegen beroep aangetekend , via zijn advocaat.

Hierdoor is de uitbetaling van financiële steun ingetrokken, daar hij niet over verblijfspapieren beschikt.

Volgens zijn advocaat , dienen wij de financiële steun verder te zetten, aangezien er beroep is aangetekend op basis dat  Iedere persoon die beroep aantekent tegen  de beslissing art 9 ter bij Dienst Vreemdelingenzaken en aantoont dat de ziekte ernstig is recht heeft sociale  dienstverlening.   Volgens een precedent Abdida  C-562/13 Arbeidsrechtbank Brussel

Kunnen wij betrokkene verder financiële steun art 4&5 wet van 2/4/1965 persoon met gezinslast?

Antwoord:

Voor wat betreft het arrest: het Hof van Justitie heeft in dit arrest bij wege van prejudiciële beslissing, uitspraak gedaan omtrent het beroep tegen een beslissing tot weigering van een 9ter aanvraag. De op prejudiciële vragen gewezen arresten hebben enkel gevolgen voor het rechtscollege dat de vraag heeft gesteld. In afwachting van een eventuele wijziging van de wet van 15 december 1980 wat betreft dit punt (deze materie behoort tot de bevoegdheid van Dienst Vreemdelingenzaken), zal de huidige regelgeving worden toegepast en is het beroep, ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, niet schorsend. De vreemdeling heeft dan ook geen recht op maatschappelijke dienstverlening tijdens het beroep voor de RVV. Zij heeft evenwel recht op dringende medische hulp.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.