Toepassingsgebied van de wet van 26 mei 2002

1. Uitbreiding van personen die de subsidiaire beschermingsstatus genieten

Het toepassingsgebied van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt uitgebreid naar de personen die de subsidiaire beschermingsstatus genieten. Zodoende worden zij behandeld op een vergelijkbare manier als de erkende vluchtelingen.

 

1.1. Erkend vluchteling

Zodra de betrokkene in het bezit is van het bewijs van zijn erkenning voldoet hij aan de nationaliteitsvoorwaarde inzake het recht op maatschappelijke integratie. Het recht kan worden toegekend vanaf de datum van de beslissing tot toekenning van dit statuut. Het is niet nodig om te wachten tot de datum van de betekening van deze beslissing.

 

1.2. Subsidiair beschermden

Zodra de betrokkene in het bezit is van het bewijs van zijn toekenning voldoet hij aan de nationaliteitsvoorwaarde inzake het recht op maatschappelijke integratie. Het recht kan worden toegekend vanaf de datum van de beslissing tot toekenning van dit statuut. Het is niet nodig om te wachten tot de datum van de betekening van deze beslissing. Ook indien er door de betrokkene een beroep wordt aangetekend tegen de beslissing tot weigering van de status van vluchteling kan men reeds het recht op maatschappelijke integratie toekennen.

 

2. Inwerkingtreding

De wijzigingen treden in werking op 1 december 2016.

 

 LET OP

Aangezien deze personen vanaf 1 december 2016 het recht op maatschappelijke integratie kunnen genieten, is het dan ook noodzakelijk dat er binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet een GPMI met deze personen wordt afgesloten.

 

Voor de inwerkingtreding van deze bepaling maakten de subsidiair beschermden enkel aanspraak op het recht op maatschappelijke dienstverlening. Indien er met de betrokkene reeds in het kader van dit recht een contract gelijkwaardig aan het GPMI werd afgesloten, dan moet het OCMW met de betrokkene nagaan of men de voorwaarden van dit contract nog steeds wenst te behouden en een nieuw contract ondertekenen. Voor wat betreft de bijzondere toelage zal deze pas verschuldigd zijn op het moment dat dit nieuwe contract werd ondertekend.

 

3. Betoelaging van de dossiers

De verhoogde toelage in de zin van artikel 43 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie is verschuldigd voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de inschrijving in het vreemdelingenregister en dus niet vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wetswijziging noch vanaf de datum van de beslissing van de toekenning van het leefloon.

Zodra er voor de betrokkene een GPMI in het kader van het recht op maatschappelijke integratie werd opgesteld zal indien de voorwaarden daarvoor voldaan zijn ook de bijzondere toelage van 10% verschuldigd zijn.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.