BIJLAGE - Modelcontract GPMI

CONTRACT MET BETREKKING TOT EEN GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELLIJKE INTEGRATIE

 

Tussen wie gelden de afspraken in dit contract?

Enerzijds Mvr/Mr X geboren op dd/mm/yyyyy, wonende te straat Y, gemeente Z,

hierna ‘de gerechtigde’ genoemd

en

anderzijds, het OCMW van gemeente bevoegd OCMW gelegen te adres OCMW, vertegenwoordigd door Mvr/Mr X, Voorzitter en Mvr/Mr Y, Secretaris,

hierna ‘het OCMW’ genoemd

en

Mvr/Mr Z, contactpersoon voor de opleiding.

hierna ‘de partner’ genoemd.

 

De gerechtigde wordt begeleid door Mvr/Mr U, maatschappelijk werker bij het OCMW. In geval van afwezigheid van de maatschappelijk werker, zal hij vervangen worden door Mvr/Mr W.

 

De gerechtigde is op de hoogte van het feit dat hij kan bijgestaan worden door een persoon naar keuze.

 

Hij is tevens op de hoogte van de inhoud, de draagwijdte en de gevolgen van dit contract.

 

Waarom maken we dit contract?

Om uw maatschappelijke integratie te bevorderen, werken we samen een traject uit met doelstellingen die we samen willen bereiken.

 

We leggen dit traject schriftelijk vast in dit contract, zodat we samen elke stap kunnen volgen,  bijsturen indien nodig en nagaan in welke mate de doelstellingen worden bereikt en de afspraken worden nageleefd. 

 

Deze evaluatie doen we samen op regelmatige basis en dit minstens drie maal per jaar. Hiervoor ontmoeten we elkaar minstens twee keer per jaar.

 

Indien u als gerechtigde dit wenst, zal het OCMW u binnen de vijf werkdagen een onderhoud toestaan.

 

Als betrokken partij in dit contract engageren we ons om de gemaakte afspraken na te komen, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van elkaar.

 

Wat spreken we af ?

Te ondernemen stappen door de gerechtigde

 • PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 1.
 • PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 2..
  Einddatum : dd/mm/yyyy
 • PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 3
 • Een gemeenschapsdienst uitvoeren /PIIS_GPMI/beschrijving gemeenschapsdient: ja /nee

Als ja: van dd/mm/yyyy  tot dd/mm/yyyy  

Als geen einddatum : dd/mm/yyyy

 • Een vorming :

als ja : beschrijving vorming volgen van dd/mm/yyyy  tot dd/mm/yyyy   

Als geen einddatum : vanaf dd/mm/yyyy. In de opleidingsinstantie  naam opleidingsinstantie + adres opleidingsinstantie

 • De studies volgen type onderwijs is algemeen secundair onderwijs vanaf het  schooljaarYYYY-YYYY  in de schoolinstelling + naam van de schoolinstelling

 

 

Te ondernemen stappen door het OCMW

 •  Beschrijving actie 1 OCMW
  Einddatum : dd/mm/yyyy
 • Beschrijving aanvullende hulp OCMW ter realisatie van actie 1.

 

 

 

 

Te ondernemen stappen door de partner

 • + rol/functie bij evaluatie?

 

 

Hoe lang geldt dit contract ?

Indien u als gerechtigde dit wenst, kan u na de opmaak van dit contract dat in gezamenlijk overleg met de maatschappelijk werker is opgemaakt, een bezinningstermijn van vijf kalenderdagen vragen alvorens het contract te ondertekenen.

 

Dit contract is geldig vanaf de ondertekening en eindigt op dd/mm/yyyy.

 

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente/stad, is uw huidig OCMW niet langer bevoegd om uw leefloon uit te keren en eindigt dit contract van rechtswege.

Toch  is het mogelijk om dit contract verder te zetten volgens de overeengekomen modaliteiten indien u dit wenst en dit in de mogelijkheden ligt van het nieuw bevoegde OCMW.

In dit geval bezorgt uw huidig OCMW uw contract aan uw nieuw bevoegd OCMW, met uw toestemming.

 

Wat gebeurt er indien u de afspraken in dit contract niet naleeft?

 

Indien u als gerechtigde, na aanmaning, de afspraken van dit contract, zonder wettige redenen, niet naleeft, kan het OCMW beslissen om de uitbetaling van het leefloon, geheel of gedeeltelijk, te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand.

In geval van herhaling binnen een termijn van ten hoogste één jaar, kan het OCMW beslissen om de uitbetaling van het leefloon voor een periode van ten hoogste drie maanden te schorsen.

Indien het OCMW beslist om een sanctie door te voeren, in één van bovenvermelde vormen, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De sanctie gaat in ten vroegste op de dag na deze kennisgeving en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het OCMW. Het OCMW kan ook beslissen om de sanctie geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

U kan als gerechtigde steeds de wens uitdrukken om gehoord te worden door de Raad voor Maatschappelijke Welzijn of door het bevoegde orgaan dat een beslissingsmacht heeft in het concrete geval en dit om uw eigen situatie uit te leggen en om uw argumenten te laten horen..

 

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW met betrekking tot de sanctie, dan kan u  beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Dit beroep moet u indienen binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beslissing. U dient dit verzoek schriftelijk in via een aangetekende zending of door het rechtsreeks neer te leggen bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank.

 

Gemaakt op (datum) door bevoegd OCMW in aantal exemplaren waarvan er één wordt bezorgd aan elke betrokken partij.

 

 

De gerechtigde, + naam                                                           

Datum :                                                                               

(gelezen, gehoord en goedgekeurd)                 

 

De maatschappelijk werker + naam

Datum :

 

 

De vervangend maatschappelijk werker   + naam

Datum :

 

                                                                       

De Secretaris + naam

Datum :

(gelezen en goedgekeurd)

 

 

 

De Voorzitter + naam

Datum :

(Gelezen en goedgekeurd)

 

 

Andere + naam

Datum :

(Gelezen en goedgekeurd)

 

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.