FAQ Zwitserse onderdaan

Publication date
30-03-2021

Kan een Zwitserse onderdaan aanspraak maken op OCMW-steun wanneer hem een bijlage 19 of een E-kaart afgeleverd wordt?

Sinds 2016 worden Zwitserse onderdanen en hun familieleden, wat hun verblijfsrecht betreft, op dezelfde manier behandeld als de Unieburgers in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
In functie van hun verblijfssituatie in België wordt op hen artikel 57quinquies van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 en/of artikel 3, 3°, tweede streepje van de wet van 26 mei 2020 betreffende het recht op maatschappelijke integratie toegepast.
Zij kunnen dus aanspraak maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening en/of op maatschappelijke integratie op dezelfde wijze als de Unieburger en zijn familieleden.