Recht op steun TIJDENS de asielprocedure

Soort steun

 

Terugbetaling vanwege de Staat?

Recht op maatschappelijke integratie

-  Geen recht op MI

 

N.v.t.

Recht op materiële hulp

- code 207 opvangstructuur: materiële hulp Fedasil

 - code 207 LOI: materiële hulp Fedasil

 

 - code 207 no show: geen materiële hulp Fedasil. Medische begeleiding wordt gewaarborgd door Fedasil

 - Code 207 opvangstructuur: kosten voor Fedasil

 - code 207 LOI: kosten voor materiële hulp: Fedasil;  medische kosten: POD

 - code 207 no show: medische begeleiding voor Fedasil

 

Recht op maatschappelijke dienstverlening

 - code 207 OCMW: recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

 - geen code 207 of code 207 opgeheven:  recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

 - code 207 OCMW: terugbetaling door POD

 

 

 - geen code 207 of code 207 opgeheven:   terugbetaling door POD

Dringende medische hulp

N.v.t.

N.v.t.

 

Over het algemeen heeft de asielzoeker recht op materiële hulp vanaf de indiening van de asielaanvraag, en dit gedurende heel de asielprocedure, met inbegrip van de beroepsprocedure bij de RVV (in geval van een beroep met volle rechtsmacht). Het indienen van een cassatieberoep bij de Raad van State doet geen recht op materiële hulp ontstaan. Tijdens de behandeling van het cassatieberoep is er slechts recht op materiële hulp nadat het cassatieberoep toelaatbaar is verklaard door de Raad van State.

Deze materiële steun bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Zij omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.

Deze hulp wordt verstrekt in een opvangstructuur, beheerd door Fedasil.

Fedasil is dan ook bevoegd om een opvangstructuur aan een asielzoeker toe te wijzen (de verplichte plaats van inschrijving of ‘code 207’). Bij de toewijzing van deze opvangplaatsen tracht de Dispatching van Fedasil zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke situatie van de asielzoekers. Asielzoekers kunnen na de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur, doorstromen naar een individuele opvangstructuur (lokale opvanginitiatieven of LOI).

In principe heeft de asielzoeker enkel recht op materiële hulp in de opvangstructuur die Fedasil heeft toegewezen. Fedasil verzekert dan de totale materiële opvang, met inbegrip van de medische en farmaceutische kosten.

Voor wat betreft de asielzoekers die aan een lokaal opvanginitiatief werden toegewezen (code 207 LOI), zullen de medische en farmaceutische verstrekking ten laste van de Belgische Staat vallen en meer bepaald van het budget van de POD Maatschappelijke integratie.

Fedasil kan eveneens beslissen om als verplichte plaats van inschrijving een OCMW toe te kennen (code 207 OCMW). Gedurende de asielprocedure zal de asielzoeker aanspraak kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening, maar enkel vanwege het OCMW dat als verplichte plaats van inschrijving werd toegekend.

Indien de asielzoeker zich niet naar de toegekende opvangstructuur begeeft en/of de materiële hulp weigert, kan Fedasil beslissen dat er geen materiële hulp toegekend zal worden (geconcretiseerd door een code 207 no show). De asielzoeker kan dan enkel aanspraak maken op de tenlasteneming van zijn medische kosten door Fedasil. De opvangstructuur beheerd door Fedasil is de enige plaats waar de asielzoeker geholpen kan worden. De asielzoeker kan zich wel terug aanmelden voor een opvangplaats bij de Dispatching van Fedasil.

Ook voor wat betreft de meervoudige asielaanvragen zal Fedasil een code 207 no show geven.

Indien Fedasil geen code 207 heeft toegekend aan de asielzoeker of indien Fedasil de code 207 heeft gesupprimeerd, kan de asielzoeker aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW en dit gedurende heel de asielprocedure.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.