Huurwaarborgen

De huurwaarborg bestaat meestal uit een som geld. Deze som dient als garantie voor de verhuurder indien hij niet zou worden vergoed wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder nalaat van de huur te betalen op de overééngekomen tijdstippen, wanneer hij de gehuurde woning niet onderhoudt, wanneer hij de herstellingen die hij moet uitvoeren niet doet, wanneer hij de gehuurde woning op het einde van het huurcontract in slechte staat achterlaat, etc.

Wie kan er een steunaanvraag indienen bij het OCMW?

De aanvraag moet worden ingediend door uzelf of, indien u zich niet kunt verplaatsen, door iemand van uw gezin of uit uw omgeving. In dat geval moet u hem een geschreven document geven waarin u hem toelaat dit voor u te doen.

Hoe kan het OCMW helpen bij de samenstelling van een huurwaarborg?

Het OCMW kan vrij kiezen op welke manier het tussenkomt. Meestal zal het dit doen in verhouding tot uw persoonlijke situatie en, indien u bepaalde voorwaarden vervult, op de volgende manier:

a) Als de huurwaarborg in geld geëist wordt

Hetzij door u het bedrag van de huurwaarborg rechtstreeks voor te schieten. In dat geval mag het bedrag van de waarborg sinds de nieuwe wet van april 2007 niet hoger zijn dan 2 maanden huur en moet dit op een geblokkeerde rekening gezet worden (voordien was het bedrag maximum 3 maanden huur). In dat geval moet u zelf de nodige formaliteiten met betrekking tot de huurwaarborg in orde brengen.

Hetzij door een bankgarantie via het OCMW Bij een bankgarantie, verbindt de bank zich om, voor rekening van het OCMW (en niet voor uw rekening), de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg te betalen indien u uw verplichtingen niet nakomt. In dat geval mag het bedrag van de huurwaarborg de 3 maanden huur niet overschrijden. Sinds de nieuwe wet van april 2007 moet het OCMW de bankwaarborg aanvragen bij de bank dat het kiest (dat hoeft niet noodzakelijk uw bank te zijn). Zodra de bankwaarborg toegekend is, levert de bank de verhuurder een bewijs met uw naam, die van de verhuurder en die van de bank.

b) Als de huurwaarborg niet in geld geëist wordt, maar door middel van een borgbrief

Bij het gebruik van een waarborgbrief, belooft het OCMW aan de verhuurder van de huurwaarborg te betalen indien u uw verplichtingen niet nakomt.

Welk OCMW is bevoegd om de huurgarantie toe te kennen?

Asielzoeker

Personen die een opvangstructuur verlaten

(lopende asielprocedure – met Code 207 OCMW)

De aanvraag voor de huurwaarborg moet worden ingediend voor het verlaten van de opvangstructuur.

Toepassing van artikel 2, §5 van de wet van 02/04/65

-> Aangewezen OCMW code 207

Asielzoeker

(lopende asielprocedure – mag de opvangstructuur verlaten – geen code 207 toegewezen of reeds geschrapt op ogenblik van de steunaanvraag)

De aanvraag voor de huurwaarborg moet worden ingediend voor het verlaten van de opvangstructuur.

Toepassing van artikel 2, §8 van de wet van 02/04/65

-> Het OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt

Persoon die geregulariseerd werd –

Erkend vluchteling –

Subsidiair beschermde –

Regularisatieaanvraag 9ter/9bis Ontvankelijk

De aanvraag voor de huurwaarborg moet worden ingediend voor het verlaten van de opvangstructuur.

Toepassing van artikel 2,§8 van de wet van 02/04/65

-> OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt waar de betrokkene zich zal vestigen nadat hij de opvangstructuur verlaten heeft

Het is mogelijk om een minderjarige te helpen met een huurgarantie. Deze bijstand wordt verleend in de vorm van sociale bijstand, aangezien de betrokkene minderjarig is.
Deze bijstand zal dus uit eigen middelen worden verstrekt.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.