Verklarende nota versturen formulieren beroepsink 01/01/2023

Extra uitleg in verband met het versturen van de formulieren LL B naar NovaPrima betreffende nieuwe regels op 01/01/2023 over de berekening van de beroepsinkomsten

Regel voor NovaPrima

Op het niveau van de rubriek ‘inkomens art.35’ moet het OCMW geen rekening houden met de vrijstelling.

Op het niveau van de berekening ervan, moeten zij systematisch de vrijstelling toepassen op de inkomens art.35.

Op het niveau van de betalingen beslist NovaPrima om de vrijstelling al dan niet toe te passen in functie van de 3 jaar.

 

Ofwel onderstaand voorbeeld dat werd opgenomen in de omzendbrief:

Situatie: Mijnheer doet op 5 april een aanvraag tot leefloon. Hij heeft voordien nooit een LL ontvangen.

Het gaat dus om een nieuwe aanvraag. Hij behoort tot de categorie alleenstaande.

Hij ontvangt een uitkering van het ziekenfonds voor een bedrag van 200€ voor de periode van 1 tot 9 april.

Hij werkt ondertussen vanaf 10 april en ontvangt voor deze periode een loon van 600 €.

1) 600€ - 291,63€ = 308,37€    Toepassing SPI (op inkomsten uit arbeid)

2) 308,37€ + 200€ = 508,37€    Globalisering inkomens uit arbeid + vervangingsinkomens

508,37€  / 30 x 26 = 440,59€    Nieuwe aanvraag : pro rata LL 26 dagen op 30

3) 440,59€ < 1.052,25€    Vergelijking met het percentage alleenstaande naar rato van 26 dagen op 30

440,59€ x 12 = 5.287,08€

14.569,58€  -(5.287,08 – 250€) = 9.532,5 €

9.532,5€ / 12 = 794,38€

4) 794,38€ / 30 x 26 = 688,46€   Pro rata, aangezien het LL niet de volledige maand dekt

Voor elke nieuwe aanvraag tot leefloon met een recht op de socioprofessionele vrijstelling

op basis van bovenstaand voorbeeld moeten 2 formulieren B worden verstuurd:

1/ Hoe formulier B invullen voor de 1ste maand, namelijk vanaf 05/04/2023 met een recht op vrijstelling art.35

- Beroepsink. art.35:          308,37 * (26/30)  * 12      + 3.499,56 (jaarlijkse vrijstelling SPI)  = 6.706,61

- Arbeidsongeschiktheid:                200       * (26/30)  * 12 = 2.079,96

- gevraagd jaarbedrag van het LL:  9.532,57

Cat. B: 14.569,58 (1.214,13 per maand)                         vrijst. SPI: 291,63 * 12 =  3.499,56

Berekening NovaPrima:

14.569,58 – ( 6706,61 – 3.499,56 ) – 2079,96 + 250 = 9.532,57

 

2/ Hoe formulier B invullen voor de volgende maanden (volledige maanden + laatste maand, zelfs wanneer de laatste maand onvolledig is)

- Beroepsink. art.35:          600  * 12      = 7.200

- Arbeidsongeschiktheid:                200   * 12     = 2.400

- gevraagd jaarbedrag van het LL:  8719,14

Cat. B: 14.569,58 (1.214,13 per maand)                         vrijst. SPI: 291,63 * 12 =  3.499,56

Berekening NovaPrima:

14.569,58 – ( 7200 – 3.499,56 ) – 2400 + 250 = 8.719,14

Opmerking:

Wanneer de begunstigde aanspraak kan maken op een vrijstelling art.35, moeten zijn inkomsten ingevuld worden

in de rubriek ‘inkomsten art. 35’. Zo niet moeten zijn inkomsten worden vermeld in de rubriek ‘beroepsinkomsten’.

Voor elke nieuwe aanvraag tot leefloon zonder recht op de vrijstelling moeten dus

2 formulieren B verstuurd worden, zoals hierboven uitgelegd:

1/ Hoe formulier B invullen voor de 1ste maand, namelijk vanaf 05/04/2023 zonder recht op vrijstelling art.35

- Beroepsinkomsten:     600      * (26/30)  * 12 =  6.240   

- Arbeidsongeschiktheid:                200       * (26/30)  * 12 = 2.079,96

- gevraagd jaarbedrag van het LL:  6.499,62

Cat. B: 14.569,58 (1.214,13 per maand)    

                   

Berekening NovaPrima:

14.569,58 – 6.240 – 2079,96 + 250 = 6.499,62

 

2/ Hoe formulier B invullen voor de volgende maanden (volledige maanden + laatste maand, zelfs wanneer de laatste maand onvolledig is)

- Beroepsinkomsten:             600  * 12     = 7.200

- Arbeidsongeschiktheid:      200  * 12     = 2.400

- gevraagd jaarbedrag van het LL:  5.219,58

Cat. B: 14.569,58 (1.214,13 per maand)  

                     

Berekening NovaPrima:

14.569,58 –  7.200 – 2.400 + 250 = 5.219,58

 

Tweede voorbeeld:

Regel voor NovaPrima

Op het niveau van de rubriek ‘inkomens van de samenwonenden’ moet het OCMW het percentage van de categorie niet aftrekken

Omdat NovaPrima dit systematisch doet.

A en B wonen samen.

A = aanvrager van het LL

B = vader van de aanvrager. Samenwonende van A in de zin van artikel 34, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002.

Heeft op 12 januari een aanvraag tot leefloon gedaan (het gaat om een nieuwe aanvraag).

We gaan uit van het principe dat B het recht op maatschappelijke integratie niet kan genieten en dat enkel A een aanvraag doet

En het OCMW beslist om de volledige bestaansmiddelen van de ascendent ten laste te nemen op basis van artikel 34, §2 het koninklijk besluit van 11 juli 2002.

Maandloon van B: 1.800 € --> we bereken pro rata, gelet op de nieuwe aanvraag op 12 januari (20 dagen op 31): 1.800 € / 31 x 20 =  1.161,29 € maandloon dat in aanmerking moet worden genomen.

1/ Berekening van het recht:

1.161,29 – 809,42 (aftrek percentage cat. A) = 351,87

351,87 < 522,21 (pro rata berekend percentage samenwonende) --> de persoon voldoet aan de voorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie

Berekening van de bestaansmiddelen van B die in aanmerking worden genomen

Om het maximum te kunnen bepalen wat het OCMW in aanmerking kan nemen op basis van artikel 34, doen we de volgende berekening:

1.161,29 x 12 = 13.935,48 € (jaarloon)

13.935,48 € => Jaarlijkse bestaansmiddelen van de samenwonende

13.935,48 € – 1 x het bedrag samenwonende --> om het jaarbedrag te verkrijgen dan in aanmerking kan worden genomen voor de bestaansmiddelen samenwonende in de berekening van het LL van A.

--> Dus 13.935,48 € – 9.713,04 € = 4.222,44 € op jaarbasis dat in aanmerking moet worden genomen voor B

Berekening van het leefloon van A voor de maand januari

9.713,04€  – (4.222,44 – 155€) = 5.645,60 €

5.645,60€ / 12 = 470,47€

470,47€ / 31 x 20 = 303,53€   Pro rata, aangezien het LL niet de volledige maand dekt

1/ Hoe formulier B invullen voor de 1ste maand, namelijk vanaf 12/01/2023

- inkomens van de samenwonenden:     1.800      * (20/31)  * 12 =  13.935,48   

- Aantal samenwonenden Cat. A:   1

- Aantal samenwonenden Cat. E:   0

- Gevraagd jaarbedrag van het LL:  5.645,60

Cat. A: 9.713,04 (809,42 per maand)    

                   

Berekening NovaPrima:

9.713,04 – (13.935,48 – 9713,04 )+ 155 = 5.645,60

 

1/ Hoe formulier B invullen voor de volgende maanden

1/ Berekening van het recht:

1.800 – 809,42 (vrijstelling cat. A) = 990,58

990,58> 809,42 (volledig bedrag samenwonende) --> A voldoet niet meer aan de voorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie