Verschillende Verblijfstitels

Verblijfstitels 

Het gaat om de nieuwe verblijfskaarten sinds 11/10/2021, voortaan in overeenstemming met het Europese model.

1. A-KAART -> beperkt verblijf

GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheidsduur is variabel (maand-jaar)

WIE?

Zij wordt hoofdzakelijk afgeleverd aan derdelanders, maar zij kan worden afgeleverd aan Unieburgers die geen aanspraak maken op de hoedanigheid van Europeaan om in België te verblijven

WELK REGISTER?

Inschrijving in het vreemdelingenregister.

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Recht op het LL voor personen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming of staatloze.

Recht op het Eq. LL voor de andere statuten (bijv. 9ter, 9bis, student uit een derdeland, slachtoffer van mensenhandel, gezinshereniging met een derdelander, derdelander die in België verblijft voor een beperkte duur op basis van een arbeidsovereenkomst, ...)

 

2. B-KAART -> onbeperkt verblijf

GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheidsduur bedraagt 5 jaar.

WIE?

Zij wordt hoofdzakelijk afgeleverd aan derdelanders, maar zij kan worden afgeleverd aan Unieburgers die geen aanspraak maken op hoedanigheid van Europeaan om in België te verblijven

WELK REGISTER?

Inschrijving in het vreemdelingenregister.

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Recht op het LL voor personen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming en staatloze.

Recht op het Eq. LL voor de andere statuten (bijv. 9ter, 9bis, gezinshereniging met een derdelander, ...)

 

3. K-KAART (vroegere C-kaart) -> Vestiging

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 10 jaar

WIE?

Zij wordt afgeleverd aan derdelanders en aan hun derdelandse familieleden (maar ook aan een familielid dat onderdaan is van een Lidstaat van de Unie dat een derdelander vergezelt).

WELK REGISTER?

Inschrijving in het bevolkingsregister.

OPENING VAN HET  RECHT OP LL/ Eq. LL?

Recht op het LL

 

4. L-KAART (vroegere D-kaart) ->  langdurig EU-ingezetene

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 10 jaar

WIE?

Enkel voor derdelanders.

WELK REGISTER?

Inschrijving in het bevolkingsregister.

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Recht op het LL

 

5. EU-KAART (vroegere E-kaart) ->  registratie art. 8 Richtlijn 2004/38/EG

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 5 jaar

WIE?

Afgeleverd aan de Europese Unieburgers, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die gedurende meer dan 3 maanden verblijven en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

WELK REGISTER?

Inschrijving in het vreemdelingenregister

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Opening van het recht op het LL vanaf de begindatum van de geldigheid van de EU-kaart voor de Unieburger die de hoedanigheid heeft van werknemer en de leden van zijn familie.

Opening van het recht op het LL voor de andere categorieën van Unieburgers na afloop van de termijn van drie maanden die start:

  • vanaf de datum van de aflevering van bijlage 19 of 19ter
  • en bij gebrek hieraan, vanaf de datum van de aflevering van bijlage 8 of 8ter
  • en wanneer geen enkele van deze bijlagen werd afgeleverd, dan vanaf de geldigheidsduur van de EU-kaart.

Opgelet: de Unieburger die de hoedanigheid heeft van werkzoekende en de leden van zijn familie kunnen nooit aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening!

 

6. EU+-KAART (vroegere E+-kaart+) duurzaam verblijf art. 19 Richtlijn 2004/38/EG

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

WIE?

Afgeleverd aan de Europese Unieburgers, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die aan de voorwaarden van het duurzaam verblijf voldoen.

WELK REGISTER?

Inschrijving in het bevolkingsregister.

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Recht op het LL

 

7. F-KAART Familielid EU ART. 10 RICHTLIJN 2004/38/CE

GELDIGHEIDSDUUR

Geldigheidsduur bedraagt 5 jaar

WIE?

Document afgeleverd aan derdelanders die in België verblijven op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of Unieburger, inschrijving in het vreemdelingenregister

WELK REGISTER?

Inschrijving in het vreemdelingenregister

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Opening van het recht op het LL vanaf de begindatum van de geldigheid van de F-kaart voor de familieleden van een Unieburger die de hoedanigheid heeft van werknemer.

Opening van het recht op het LL voor de familieleden van de andere categorieën van Unieburgers na afloop van de termijn van drie maanden die start:

  • vanaf de datum van de aflevering van bijlage 19 of 19ter
  • en bij gebrek hieraan, vanaf de datum van de aflevering van bijlage 8 of 8ter
  • en wanneer geen enkele van deze bijlagen werd afgeleverd, dan vanaf de geldigheidsduur van de EU-kaart.

Opgelet: de Unieburger die de hoedanigheid heeft van werkzoekende en de leden van zijn familie kunnen nooit aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening 

 

8. F+ KAART FAMILIELID EU ART 20 RICHTLIJN 2004/38/EG

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

WIE?

Document afgeleverd aan derdelanders die in België verblijven op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of Unieburger en die aan de voorwaarden van het duurzaam verblijfsrecht voldoen.

WELK REGISTER?

Inschrijving in het bevolkingsregister.

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Recht op het LL.

 

9. H-KAART Europese blauwe kaart

GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheidsduur hangt af van het soort arbeidsovereenkomst en de verlenging is de bevoegdheid van de gewesten. De duur varieert van 1 tot 4 jaar.

WIE?

Afgeleverd aan hoog opgeleide werknemers uit derde landen.

WELK REGISTER?

Inschrijving in het vreemdelingenregister

OPENING VAN HET RECHT OP LL?

Geen recht op LL

Recht op het Eq. LL

 

10. M-KAART

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

WIE?

Toegekend aan de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

WELK REGISTER?

Vreemdelingenregister

OPENING VAN HET RECHT OP LL

Het basisprincipe is eenvoudig: de persoon die als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een verblijfsvergunning in België krijgt, kan op dezelfde wijze als een Unieburger of een familielid aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie. De toepassing van dit basisprincipe is delicater omdat, wanneer een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een steunaanvraag indient bij het OCMW, het in vele gevallen niet mogelijk zal zijn rechtstreeks vast te stellen of hij al dan niet recht heeft op maatschappelijke integratie of dienstverlening op basis van de naam van de bijlage waarover hij beschikt.

Personen die verzoeken om erkenning van het statuut van begunstigde van de terugtrekkingsovereenkomst bevinden zich immers in zeer verschillende verblijfssituaties: zij kunnen een duurzaam verblijfsrecht in België hebben of zij kunnen in België nog geen stappen hebben ondernomen om hun verblijfsrecht te laten erkennen. Dit betekent dat de vraag of de persoon al dan niet recht heeft op maatschappelijke integratie of dienstverlening niet kan worden beantwoord zonder rekening te houden met de verblijfssituatie van de persoon in België op het ogenblik van de aflevering van bijlage 56 en hetzelfde geldt indien de persoon een M-kaart bijlage 53 heeft.

Concreet betekent dit dat indien de betrokkene een M-kaart heeft, hij aanspraak kan maken op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening onder dezelfde voorwaarden als een Unieburger met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden.

  •  Indien hij reeds een EU-, E- of F-kaart had en dezelfde hoedanigheid behoudt

Indien de betrokkene een M-kaart heeft die is afgeleverd op basis van dezelfde hoedanigheid als zijn E- of F-kaart, volstaat het na te gaan of hij recht had op maatschappelijke integratie of dienstverlening. Zo ja, dan worden deze rechten altijd toegekend.

  • Indien de betrokkene geen EU-, E- of F-kaart had

Zoals in het geval van de burger, moet de hoedanigheid worden onderzocht die hij heeft ingeroepen als basis voor zijn verblijfsrecht en de hoedanigheid die werd ingeroepen op basis van zijn verblijfsrecht moet dus worden geanalyseerd.

 

11. M-kaart met vermelding duurzaam verblijf

GELDIGHEIDSDUUR

Zij heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

WIE?

Afgeleverd aan de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die aan de voorwaarden van het duurzaam verblijf voldoen.

WELK REGISTER?

Bevolkingsregister

OPENING VAN HET RECHT OP LL

Recht op het LL

 

12. N-KAART voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De grensarbeider verblijft per definitie steeds in zijn land van herkomst, hij voldoet dus niet aan de voorwaarden om het recht op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke dienstverlening te genieten.