praktische gevallen

1. Vraag

Mr ontvangt een LL en ondertekent een GPMI op 03/09/2016. Wij kennen de subsidie code 11 toe van 01/11/16 tot 31/10/17.
Ondertussen wordt het LL van Mr ingetrokken op 01/09/2017.
Het wordt opnieuw toegekend op 11/10/2017.
Wij ondertekenen opnieuw een GPMI met Mr. op 28/11/2017.
=> Kunnen we bij de toekenning op 11/10/17 reeds code 11 invoeren? Indien ja, kunnen wij dan de subsidie code 17 vragen op 01/11?
=> Wanneer wij niet code 11 kunnen invoeren bij de toekenning op 11/10/17… verliezen wij dan de subsidie code 17 op 01/11/2017… Zelfs wanneer het nieuwe GPMI werd ondertekend na 01/11/17.

Antwoord:

=>voor de toekenningop 11/10/17, mag u de code 11 niet invoeren

=> neen, niet binnen de voorwaarden tot verlenging

2. Vraag

Wanneer er een onderbreking is van meer dan 3 maanden van het LL en wij ons nog steeds in het jaar van code 11 bevinden, kunnen wij dan code 11 invoeren op de datum van toekenning of moeten wij wachten op de nieuwe ondertekening van een GPMI om de subsidie te valoriseren?

Antwoord: U dient te wachten op de nieuwe ondertekening van het GPMI om de subsidie te valoriseren.

3. Vraag

Mr is werkloos in 2016 en ondertekent een GPMI op 27/07/2016 ... wij vragen code 11 aan van 01/11/16 tot 31/10/17.
Intussen wordt hij student, maar zet zijn studies stop op 06/11/2017.
Kan de subsidie code 17 toegekend worden vanaf de ondertekening van een GPMI of is de subsidie verloren?

Antwoord: ja, de subsidie code 17 is verloren in dit geval.

4. Vraag:

GPMI code 11 van 01/11/2016 tot 31/10/2017.
Intrekking LL op 1/11/2017
LL opnieuw toegekend op 09/11/2017
Kan de subsidie verlenging code 17 worden gevraagd bij de toekenning of wanneer een nieuw GPMI wordt ondertekend?
Of is de subsidie verloren?

Antwoord: u kunt geen subsidie verlenging vragen met subsidie code 17. De subsidie is verloren.

5. Vraag:

GPMI code 11 van 01/11/2016 tot 31/10/2017.
Intrekking LL op 01/10/2017
LL opnieuw toegekend op 11/11/2017
Ondertekening nieuw GPMI op 01/12/2017
Welke subsidie?

Antwoord: Bij de ondertekening van het GPMI op 1/12/2017 heeft u geen enkele subsidie.

6.Vraag:

GPMI code 11 van 01/11/2016 tot 31/10/2017
Billijkheid GPMI vanaf 01/08/2017 om gezondheidsredenen
Mevr. is herzien op 14/11/17 en er wordt een avenant ondertekend in verband met het GPMI dat in maart 2017 werd ondertekend.
Kan de subsidie code 17 worden gevraagd, terwijl voor mevr. op 31/10/2017 nog billijkheid gold?

Antwoord: u kunt de subsidie onder code 17 niet aanvragen.

7. Vraag

In de ontvangen documenten die uitleg geven over de aanvraag tot verlenging code 17, staat vermeld dat wij de subsidieaanvraag moeten motiveren. We moeten aantonen dat de maatregelen van het GPMI die werden genomen tijdens de 1ste subsidie niet voldoende geleid hebben tot een efficiënte integratie van de betrokkene en dat het OCMW vaststelt dat een intensievere of meer specifieke begeleiding noodzakelijk is
Moeten wij opnieuw een topo opstellen van alle acties die al dan niet tot een goed einde zijn gebracht? Of kunnen we in enkele zinnen opmerken dat de jongere een meer specifieke begeleiding nodig heeft?

Antwoord: voor de vraag tot verlenging code 17 dient u in enkele zinnen noteren dat de jongere een specifiekere begeleiding nodig heeft.

8.Vraag :

Wat gebeurt er als het OCMW de wettelijk bepaalde termijn voor de realisatie van een GPMI niet respecteert?

Antwoord : Als het GPMI te laat werd opgemaakt dient een extra tussenkomst aangevraagd te worden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand van de handtekening van het GPMI.

Gedurende de controle van de GPMI dossiers, zullen de inspecteurs beslisssen na een grondige studie of deze bijkomende tussenkomst dient teruggevorderd worden.

Een bepalend element is het aantal GPMI contracten opgemaakt buiten termijn; is dit systematisch of uitzonderlijk?

Naar aanleiding van de controle van deze dossiers dient men dit onder andere bestuderen en de oorzaak bepalen van de laattijdigeopstelling van het GPMI.

9. Vraag:

Code 11 op 01/02/2017 (tot en met 31/01/2018).

Stopzetten leefloon op 01/08/2017 met een schorsing van 3 maanden in geval van opnieuw toekenning.

Doet een nieuwe aanvraag op 13/11/2017 met een nieuw GPMI ondertekend op 13/11/2017.

En er is een verlenging van de toelage (code 17) op 01/02/2018.

Er is dus een schorsing van 13/11/2017 t.e.m. 12/02/2018 en een toekenning leefloon op 13/02/2018.

Wat met de code GPMI op 13/02/2018?

Code 17 vanaf 13/02/2018?

Antwoord:

B vanaf 13/11/2017 t.e.m. 31/1/2018 code 11 met een code van schorsing

B vanaf 1/2/2018 t.e.m. 12/2/2018 code 17 met een code van schorsing

B vanaf 13/2/18 code 17 met toekenning leefloon

10. Vraag

Ik heb een vraag in het kader van een leefloondossier, waar er omwille van een onderbreking, gedurende 5 maanden geen leefloon werd toegekend.

We ontvingen voor betrokkene sedert 1/11/2016 de 1ste betoelaging voor het GPMI. Het leefloon werd op 11/07/2017 ingetrokken omwille van detentie. Hierdoor kon de 2de betoelaging niet worden aangevraagd in november 2017. Betrokkene is in december 2017 vrijgelaten uit de gevangenis en heeft opnieuw een leefloonaanvraag gedaan.

Kan er voor betrokkene een nieuwe GPMI worden opgemaakt en hiervoor de 2de betoelaging worden aangevraagd?

Antwoord : Indien iemand in de gevangenis verblijft wordt de betaling van het leefloon opgeschort. in principe kan het recht verder blijven lopen en kan ook het gpmi - aangepast - in principe blijven lopen.

Klaarblijkelijk is dit niet gebeurd in dit geval.

Als gevolg hiervan kan er geen bijzondere toelage verlenging toegekend worden aangezien er geen gpmi was op de laatste dag van de eerste periode bijzonderetoelage. Het gaat hier namelijk om een VERLENGING.

11. Vraag :

De dienst Vreemdelingenzaken brengt vanavond een nominatieve lijst voor van GPMI’S die in de loop van 01/2017 – 12/2017 ondertekend (en geëvalueerd) zijn.

Deze GPMI’S zijn door vergetelheid niet op zitting gebracht om door te sturen naar de POD voor de extra 10% betoelaging.

Mijn vraag is of ik deze beslissingen nog mag aanpassen en opnieuw doorsturen of misschien dat ik maar een bepaalde termijn mag teruggaan?

Ik veronderstel dat ik dan de oorspronkelijke beslissing moet aanpassen en opnieuw doorsturen en zo voor alle beslissingen die hierna volgen?

Antwoord :

Indien de dossiers administratief in orde zijn en de GPMI’s daadwerkelijk ondertekend zijn in 2017 kan u de toelage nog aanvragen.

Bv. GPMI ondertekend op 14 april 2017, 10% kan gevraagd worden vanaf 01/04/2017.

12. Vraag :

Indien er leefloon wordt teruggevorderd van een persoon waarmee een GPMI werd afgesloten en die met terugwerkende kracht recht heeft op een werkloosheidsuitkering, is het dan ook de bedoeling om deze 10% extra toelage als terugvordering door te geven via een formulier D, ondanks de extra inspanningen die gedaan werden door de maatschappelijk werker (opmaken GPMI, extra begeleiding/activering,...)?

Antwoord :

Indien er voor eenpersoon een GPMI was opgesteld en waarvoor ereen toelage van 10% is betaald geweest aan het OCMW, zal, wanneer deze persoon met terugwerkende kracht recht heeft op een werkloosheidsuitkering, de toelage van 10% niet worden teruggevorderd.

13. Vraag

Een cliënt verhuist van gemeente A naar gemeente B.

Gemeente A had een GPMI afgesloten met betrokkene. Na 1 maand verhuist hij naar gemeente B en dit OCMW beslist om het afgesloten GPMI van gemeente A over te nemen voor de resterende duur van het GPMI.

Is gemeente A verplicht om een eindevaluatie van het GPMI bij hen op te maken en over te maken aan gemeente B?

Antwoord :

Gemeente A is niet verplicht om een eindevaluatie op te maken aan gemeente B . De inspectiedienst raad wel aan om vrijblijvend een eindevaluatie op te maken en naar OCMW B te versturen.

Dit met het oog op de duidelijkheid voor gemeente B.

Gemeente B dient immers een nieuw sociaal onderzoek te voeren naar het GPMI en een sociaalbalans op te maken bij aanvang van de overgang van gemeente A naar gemeente B.

14. Vraag:

Na de ondertekening van het GPMI brengen we dit op het comité. Dienen we
naar betrokkenen een recht op gehoord te sturen + dienen we een na het
comité een brief te sturen met de beslissing van het comité?

Antwoord :

Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 26/5/02 heeft betrokkene het recht om gehoord te worden in het kader van een beslissing in het kader van eengpmi.

15. Vraag :

Moet de code GPMI blijven doorgegeven worden in de beslissing ook al is de termijn van 1 jaar extra 10% subsidie verstreken en men geen recht meer heeft op deze extra subsidie, m.a.w. is de code rechtstreeks gekoppeld aan de periodes die achterliggend bepaald worden ( zichtbaar in de List of Attestation ) of zetten ze louter een periode in gang?

Antwoord:

De eerste beslissing GPMI bepaalt de periodes algemeen GPMI en verlenging ( van telkens 1 jaar ) – periodes zichtbaar in de List of Attestation ). Op basis van deze periodes wordt gecontroleerd voor welke maand(en) 10% extra subsidie wordt toegekend. Ook al wordt er geen 10% extra subsidie meer toegekend ( na verstrijken van de periodes ) dan nog moet de code GPMI worden doorgegeven – het blijft immers GPMI los van de 10% extra subsidie.

16. Vraag :

Onze cliënte heeft sinds 1 december 2016 recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon als gezinshoofd (categorie 3) en er werd een sociale en professionele balans voor mevrouw opgemaakt. Haar echtgenoot heeft in 11 juli 2017 een asielaanvraag ingediend en op 18 oktober kreeg hij de beslissing van CGVS omtrent zijn toekenning van subsidiaire bescherming. Er dient heel traject opgestart te worden met mijnheer.

Dient voor mijnheer nu binnen de drie maanden ook een sociale en professionele balans en GPMI opgemaakt te worden? Indien we voor mijnheer de eerste betoelaging willen aanvragen, dient dan het dossier van recht op maatschappelijke integratie op zijn naam te staan?

Dienen we dan het dossier van mevrouw in te trekken of te herzien?

Antwoord:

Indien er met mevrouw al een gpmi is afgesloten met 10 % eerste toelage is het mogelijk dat er ook met de partner op een later tijdstip een -verplicht- gpmi wordt afgesloten.
Indien meneer de afgelopen 3 maanden voor zijn recht op maatschappelijke integratie geen recht genoot, dan is het opstellen van een gpmi verplicht.

Dit leidt evenwel niet tot een extra toelage van 10 %.

Bij toekenning van een leefloon categorie 3 kan dit slechts één maal, ook als er met beide partners een gpmi wordt afgesloten. Het heeft in deze situatie dus geen enkele zin om het dossier van naam te veranderen.

17. Vraag :

Wat gebeurt er met het GPMI bij een persoon die recht heeft op maatschappelijke integratie, maar waar een schorsing werd beslist omdat de persoon in hechtenis werd genomen en verblijft in een strafinrichting?Blijft dit GPMI lopen? Lijkt ons moeilijk haalbaar gezien betrokkene niet aan zijn gemaakte afspraken kan voldoen?Wat gebeurt er met het GPMI bij een persoon die recht heeft op maatschappelijke inegratie, maar waar een schorsing werd beslist als sanctie?

Indien nog geen GPMI kon worden opgemaakt, moet dit dan alsnog gebeuren tijdens de periode van sanctie? Indien wel een GPMI werd opgemaakt, moet betrokkene in de periode van sanctie blijven voldoen aan de gemaakte afspraken?

Antwoord :

Indien iemand een sanctie oploopt wegens het niet naleven van de voorwaarden in het gpmi blijft het recht op maatschappelijke integratie behouden en wordt enkel de betaling van het leefloon geschorst.
Dit betekent dat ook het gpmi in de huidige vorm kan blijven doorlopen en dat betrokkene gedurende de periode van sanctie moet voldoen aan de voorwaarden uit het gpmi.

Dit zelfde principe geldt ook voor iemand die wordt opgenomen in een strafinrichting - recht blijft bestaan, maar geen betaling.
Alleen is het in deze situatie vaak onmogelijk dat betrokkene praktisch de gemaakte afspraken kan naleven waardoor een stopzetting van het gpmi zich opdringt - billijkheidsredenen - tenzij er andere afspraken kunnen gemaakt worden en de invulling van het gpmi gewijzigd wordt.

18. Vraag :

Ik vroeg me af of het logisch is dat dit GPMI van tel blijft (en dat de periode van subsidie ononderbroken blijft lopen) ook al werd dit GPMI onderbroken door een tewerkstelling Art.60 en een periode (enkele maanden) waarin men geen leefloon ontving. In vele gevallen zou het toch kunnen dat de voorwaarden die oorspronkelijk werden opgenomen niet meer van toepassing zijn.

Antwoord :

Indien de betrokkene tewerkgesteld is en er geen aanvullend leefloon werd genoten, kan er geen bijzondere toelage van 10% worden aangevraagd. Er werd immers geen leefloon toegekend.

Zodra de betrokkene terug aanklopt bij het OCMW moet er een nieuw GPMI worden opgesteld. De bijzondere toelage - eerste toelage kan dan ook enkel genoten worden op voorwaarde dat dit tweede GPMI ondertekend werd. Men kan immers enkel een bijzondere toelage aanvragen als er een GPMI bestaat.

Voor de bijzondere toelage - verlenging wens ik te verduidelijken dat het niet altijd noodzakelijk is om een nieuw GPMI op te stellen. Het is echter wel absoluut noodzakelijk dat er twee zaken gebeuren:
* Ten eerste moet het OCMW motiveren waarom er sprake is van een bijzondere toelage - verlenging en dit ook opnemen in het dossier.
* Ten tweede moet er aan de Raad/Comité gemeld worden dat de bijzondere toelage - verlenging wordt aangevraagd.

19. Vraag :

We hebben moeilijkheden met het bepalen van de einddatum van het GPMI. Vaak kennen we de exacte duur van een traject niet. Wat vullen we dan best in als einddatum?

Ook bij een student kennen we de einddatum van de studies niet, of moeten we hier de voorziene einddatum nemen? En is dit dan het einde van het school- of academiejaar of een datum na de tweede zit?

Wat als we een GPMI voor 12 maanden opmaken en het stopt eerder? Moet deze stopzetting dan ook deel uitmaken van een beslissing van het comité sociale dienst?

Antwoord :

De einddatum wordt vermeld naar aanleiding van de gemaakte afspraken over de te bereiken doelstellingen, maar kan natuurlijk altijd aangepast worden.
Hetzelfde geldt voor iemand die studies met voltijds leerplan volgt, maar hier geldt de verplichting voor het hebben van een GPMI gedurende de hele duur van de studies. In samenspraak wordt evenwel geoordeeld welke einddatum best gebruikt wordt - hele studieduur, jaarlijks, ......

Aanpassingen aan het GPMI moeten inderdaad beslist worden door het bevoegde OCMW-orgaan tenzij hiervoor delegatie aan de maatschappelijk werker gegeven is. Dit moet wel gebeurd zijn via een officiële beslissing.

20. Vraag :

Een alleenstaande vrouw van 58 jaar ontvangt een ziektevergoeding. Deze ligt echter lager dan het leefloon als alleenstaande. Verder zijn er geen middelen. Wij stellen vast dat ze voldoet aan de voorwaarden voor een aanvullend leefloon, naast de ziektevergoeding. Dit is de eerste keer dat ze rechten laat gelden op een leefloon.

Gezien de leeftijd en de geattesteerde ziekte, voorzien wij billijkheidsredenen/gezondheidsredenen inzake een GPMI richting tewerkstelling. Een GPMI inzake integratie in de maatschappij/ deelname aan het maatschappelijk gebeuren, blijkt wel een mogelijkheid.

Is dit GPMI volgens de wet verplicht of facultatief?

Antwoord :

Voor personen vanaf 25 jaar is hetverplicht om een GPMI op te stellen indien de betrokkene de afgelopen drie maanden geen recht op maatschappelijke integratie heeft genoten.Gezien mevrouw voor de eerste keer het recht op maatschappelijke integratie gaat genieten, is het GPMI verplicht, tenzij het OCMW van oordeel is dat er omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen geen GPMI kan worden afgesloten (deze redenen moeten het niet-afsluiten van een GPMI rechtvaardigen en deze motivatie dient in het sociaal verslag te worden opgenomen).

21. Vraag :

Moet, in het kader van de toekenning van een gezinsbedrag aan een koppel met kinderen, een GPMI gesloten worden met de twee partners van het koppel? Heeft het koppel recht op de subsidie wanneer je dit doet met slechts één van de twee partners?

Antwoord :

Wat de verplichting tot GPMI betreft, moet voor elke partner apart bekeken worden of een GPMI verplicht is. Wanneer het OCMW verplicht is om voor één van de partners een GPMI op te stellen en voor de andere niet, is de subsidie van 10 % verschuldigd op het bedrag categorie 3. Wanneer het OCMW verplicht is om voor één van de partners een GPMI op te stellen en voor de andere niet, maar het OCMW met deze persoon een facultatief GPMI wil opstellen, dan is de subsidie van 10 % verschuldigd op het bedrag categorie 3. Zij wordt niet verdubbeld.

Als het GPMI verplicht is voor beide partners, maar het OCMW komt deze verplichting niet na voor één van beide partners, dan wordt de toelage van 10% teruggevorderd.

Wanneer het OCMW de modaliteiten met betrekking tot de inhoud van het GPMI niet naleeft voor één van de partners, maar wel voor de andere, wordt de subsidie van 10 % behouden.

22. Vraag :

Via deze mail willen wij melding maken van problemen met het opmaken van GPMI bij dossiers RMI. Per 01 september 2016 werd in de dossiers RMI geen GPMI opgemaakt, omwille van problemen in de onderSTEUNende computerprogramma’s In enkele dossiers werd wel een beslissing tot opmaak GPMI genomen. De begeleidende taken werden wel opgevolgd. Er werd geen GPMI-code doorgegeven in de doorgestuurde beslissingen.

Momenteel willen wij de dossiers rechtzetten / regulariseren en worden de gemaakte afspraken, begeleidingen in een GPMI-contract gezet. Kan er met terugwerkende kracht een GPMI-code ingegeven worden in lopende dossiers RMI?

Of wordt in elk dossier RMI een nieuwe beslissing genomen tot GPMI per dd 01/11/2017 – dit gekoppeld aan een nieuwe beslissing OCMW-Raad?

Antwoord :

Heb naar inspectiedienst( Rudi Crijns) gebeld en die heeft gezegd, dat hierop géén uitzondering kan gemaakt worden. Dit OCMW is één jaar de 10% ,extra kwijt. Mag niet meer retroactief rechtgezet worden

23. Vraag :

In een dossier leefloon werd een algemeen GPMI opgesteld in de tekst zelf staat dat het GPMI als ingangsdatum 01/12/2017. De datum van ondertekening is 21/11/2017. In het verleden kregen we door dat we de extra toelage konden vragen vanaf de 1ste van de maand waarin het contract getekend werd. Wil dit zeggen dat wij de verhoogde toelage van 10% mogen vragen in dit dossier vanaf 01/11/2017?

Of is dit toch vanaf 01/12/2017?

Antwoord :

Ja, inderdaad, u dient het formulier B terug door te sturen met ingang van 01/11/2017 voor de betoelaging van 10% extra te ontvangen. Echter de periode tussen de ondertekening en de opmaak van het GPMI, mag niet meer dan een maand zijn

Anders dient de vraag gesteld te worden aan Kim

24. Vraag :

Kan het OCMW een vorig GPMI opnieuw actualiseren?

Antwoord :

Als een persoon die geniet van het recht op maatschappelijke integratie gepaard met een GPMI, voor een korte periode werkt (met een intrekking van het recht) en vervolgens na zijn periode van werk, opnieuw een vraag voor RMI indient bij het OCMW, dan kan het vorige GPMI worden geactualiseerd. De maatschappelijke assistent en de begunstigde moeten de verschillende elementen van het vorig GPMI doorlopen om na te gaan of de doelstellingen dezelfde blijven en tekenen een document van instemming om dit GPMI opnieuw te activeren.

Deze re-activatie van het vorige GPMI (zonder een sociale balans uit te voeren) is mogelijk voor zover de onderbreking niet langer is dan 3 maanden.

25. Vraag :

Kan een dossier leefloon van een -25 jarige met een GPMI gericht op tewerkstelling ook stopgezet worden wegens geen medewerking en niet voldoen aan de voorwaarde werkbereidheid of is er alleen een schorsing mogelijk?

Indien dit laatste wanneer kan dergelijk dossier dan stopgezet worden? Indien er vb. reeds een schorsing van 1 maand en daarna schorsing van 3 maand was.?

Antwoord :

Indien iemand de afspraken in het kader van het gpmi niet naleeft, moeten eerst de in artikel 30, § 2, van de wet van 26/5/02 voorziene sancties toegepast worden. Indien betrokkenena 2 sancties de afspraken nog steeds negeert, moet het recht op een leefloon stopgezet worden.
Indien betrokkene voorwaarden om gerechtigd te zijn op een leefloon niet vervult én deze hebben niks te maken met hetgeen in het gpmi is afgesproken, dan kan het recht dadelijk stopgezet worden.