Hiërarchie van de territoriale bevoegdheidregels van de OCMW's

1. Toepassing van de specifieke bevoegdheidsregels van artikel 2 van de wet van 2 april 1965, die afwijken van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1° van de wet

Aangezien de specifieke bevoegdheidsregels uitzonderingen zijn op de algemene bevoegdheidsregel, dienen zij bij voorrang toegepast te worden zodra aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan.

Al deze uitzonderingen moeten strikt geïnterpreteerd worden. Bijgevolg moet de algemene regel toegepast worden wanneer niet aan alle toepassingsvoorwaarden van de afwijkende regels wordt voldaan. Wanneer een uitzonderingsregel niet kan worden toegepast, valt men terug op de algemene basisregel.

Ter herinnering: deze specifieke bevoegdheidsregels zijn de volgende:

  • voor personen die in instellingen verblijven zoals bedoeld door de wet (artikelen 2,§1 , en 2§3)
  • voor asielzoekers (artikel 2§5)
  • voor personen die een opvangstructuur verlaten (artikel 2,§8),
  • voor studenten (artikel 2§6)
  • voor daklozen (artikel 2, §7)

2.  Hiërarchie tussen de specifieke bevoegdheidsregels

Indien aan de toepassingsvoorwaarden van verschillende specifieke bevoegdheidsregels  tegelijkertijd wordt voldaan, hebben sommige specifieke bevoegheidsregels voorrang op andere.

 

Welke specifieke bevoegdheidsregel moet worden toegepast in de volgende situaties?

 

a) Een student verblijft in een instelling zoals bedoeld in artikel 2, §1, of is dakloos

De bevoegdheidsregel voor studenten van artikel 2, §6, primeert op de territoriale bevoegdheidsregel voor het verbijf in een instelling van artikel 2, §1 en voor de bevoegdheidregel voor daklozen van artikel 2, §7.

b) Een asielzoeker verblijft in een instelling zoals bedoeld door artikel 2, §1 of is dakloos

De bevoegdheidsregel voor asielzoekers van artikel 2, §5, primeert op bevoegdheidsregels van artikel 2, §1 en van artikel 2, §7.

c) Een asielzoeker dient een aanvraag tot huurwaarborg in wanneer hij een opvangstructuur verlaat

De specifieke bevoegdheidsregel van artikel 2, §8, moet prioritair worden toegepast wanneer een persoon het recht heeft een opvangstructuur te verlaten en een aanvraag tot huurwaarborg indient om de opvangstructuur te kunnen verlaten.

d) Een dakloze verblijft in een instelling zoals bedoeld in artikel 2, §1

Artikel 2, §7 is enkel van toepassing op daklozen die niet in een instelling verblijven zoals bedoeld in artikel 2, §1. Wanneer een dakloze in een instelling verblijft zoals bedoeld in artikel 2, §1, moet de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2,§1 worden toegepast.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.