Vraag / Antwoord

Vraag: Mevrouw X heeft de Kameroense nationaliteit. Mevrouw verblijft illegaal op ons grondgebied.

Haar kind wordt geboren, van een Belgische vader. Het kind werd erkend en heeft dus de Belgische nationaliteit.

Mevrouw heeft een aanvraag tot gezinshereniging ingediend met haar minderjarig Belgisch kind. Zij heeft dus een bijlage 19ter ontvangen. Op basis van deze bijlage opent mevrouw niet het recht op maatschappelijke hulp binnen de eerste drie maanden na de aflevering van de bijlage. 

Intussen heeft mevrouw ook een attest van immatriculatie model A ontvangen.

Kan mevrouw het recht openen op een equivalent leefloon op basis van haar attest van immatriculatie model A of heeft zij, daarentegen, enkel recht op dringende medische hulp op basis van haar bijlage 19ter?

Antwoord: Jullie kunnen zich baseren op de datum van aflevering van bijlage 19ter en rekening houden met de drie maanden schorsing van de steun vanaf deze datum, enkel de dringende medische hulp zal toegestaan zijn tijdens deze periode. Wanneer de termijn van 3 maanden verstreken is, kan de maatschappelijke hulp worden toegestaan en dit tot de einddatum van het AI.
Wij raden jullie aan om onze site te raadplegen https://primabook.mi-is.be/nl/europeanen/de-unieburger-en-zijn-familiel…

Vraag: Artikel 57quinquies sluit de Europaburger die werk zoekt en houder is van een bijlage 19 uit van financiële maatschappelijke hulp.

Vanaf het ogenblik dat de persoon deeltijds werkt, maar een inkomen ontvangt dat lager is dan de bedragen die gelijk zijn aan het LL, kan hij dan aanspraak maken op financiële maatschappelijke hulp als aanvulling op zijn inkomen, overwegende dat hij niet meer het statuut heeft van werkzoekende, maar wel van werknemer?

 

Antwoord: De hoedanigheid van de Unieburger wordt bepaald door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wanneer zijn hoedanigheid niet gewijzigd wordt, wordt hij nog steeds beschouwd als werkzoekende. De betrokkene moet verzocht worden om naar het gemeentehuis te gaan om de hoedanigheid van werknemer te krijgen.

Vraag: Een persoon van Spaanse afkomst vestigt zich op ons grondgebied als iemand met voldoende bestaansmiddelen. Hij ontvangt kaart E en doet een beroep op ons centrum voor een aanvullend LL. 

Na sociaal onderzoek blijkt dat het Spaanse pensioen lager is dan het bedrag van het LL van zijn/haar categorie.

 Op basis hiervan kan het aanvullend LL worden toegekend (steeds door de persoon te waarschuwen voor de risico’s dat zijn verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer hij ten laste is van de overheden), MAAR heeft het feit dat hij zich aangeeft wanneer hij het koninkrijk binnenkomt als houder van voldoende bestaansmiddelen gevolgen?

Antwoord: De betrokkene heeft een kaart E in de hoedanigheid van persoon die over voldoende bestaansmiddelen beschikt en kan aanspraak maken op het RMI indien er een termijn van drie maanden is verstreken sinds de aflevering van haar bijlage 19. Als er geen bijlage 19 is, begint de termijn van drie maanden te lopen op de startdatum van de geldigheidsduur van haar kaart E.

Het feit dat hij een beroep doet op OCMW-steun houdt in dat de POD MI de gegevens van de betrokkene aan de Dienst Vreemdelingenzaken zal bezorgen, zodat deze laatste zijn taken kan uitvoeren.

DVZ zou dus kunnen nagaan of de hoedanigheid van de betrokkene bewezen is en/of de betrokkene al dan niet een onredelijke belasting vormen. Dit onderzoek zou kunnen leiden tot een intrekking van de verblijfsvergunning.

Ik verzoek jullie hieromtrent de nota te raadplegen over de gegevensstromen tussen de POD MI en DVZ die zich op onze internetsite bevindt, door de volgende link te volgen: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/analyse_gegevensstro…

 

Vraag: Wanneer een Europeaan zich op het Belgisch grondgebied vestigt en over geen enkel inkomen beschikt, op welke hulp kan hij dan aanspraak maken vanwege België?

Moet hij automatisch een aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken?

En wanneer hij domicilie zou kiezen bij een familielid (bijvoorbeeld bij zijn moeder), zou hij dan recht hebben op OCMW-steun?

Of is er een termijn om hulp te ontvangen?

Kan hij domicilie kiezen in België, zonder eigen middelen?

Moet hij in het bezit zijn van een specifieke identiteitskaart?

Antwoord: Ik verzoek jullie om kennis te nemen van de omzendbrief van 5 augustus 2014 betreffende de interpretatie van artikel 57quinquies van de organieke wet en van artikel 3,3°, tweede streepje van de wet van 26 mei 2002. Normaal zouden jullie hier het antwoord moeten vinden op al jullie vragen. (https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2014_08_05_omzendbri…)

Om het lezen te vergemakkelijken, deel ik jullie reeds de volgende elementen mee:

Een burger van de Europese Unie mag naar België komen voor een verblijf van minder dan drie maanden zonder ander document dan een geldig identiteitsbewijs. Het gaat om een toeristisch verblijf dat niet het recht opent op maatschappelijke hulp of op het leefloon.

Om meer dan drie maanden in België te verblijven, moet een Unieburger behoren tot één van de volgende categorieën:

- loontrekkende of niet loontrekkende werknemer of werkzoekende;
- student;
- persoon die over voldoende bestaansmiddelen beschikt;
- of het familielid dat een burger van de Unie die één van voornoemde hoedanigheden bezit, begeleidt of zich bij hem voegt.

De Dienst Vreemdelingenzaken en het gemeentebestuur zijn bevoegd om het verblijfsrecht van meer dan drie maanden te erkennen. Om een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te verkrijgen, moet je je aanmelden bij jouw gemeentebestuur.

Het al dan niet toekennen van maatschappelijke hulp of van een leefloon hangt af van een beslissing van het OCMW. Onze POD MI kan zich niet uitspreken over het al dan niet openen van het recht op maatschappelijke hulp of op het leefloon, aangezien enkel het OCMW bevoegd is om een sociaal onderzoek uit te voeren op basis waarvan het een beslissing zal nemen.

Ik kan er jullie echter op wijzen dat de Unieburgers die de hoedanigheid hebben van werkzoekende uitgesloten worden van het recht op maatschappelijke hulp, zo lang zij deze hoedanigheid bezitten.

Het schema in bijgevoegde link kan u nog meer duidelijkheid verschaffen over welke rechten een unieburger heeft op welk moment.